അടൂര്‍ ദേവമ്മ

ജനനം:1960 ഫെബ്രുവരി 21 ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരില്‍

കൃതികള്‍

ഇടറിയ സ്വരധാര
തളിരടര്‍ത്തിയ ശിശിരം