ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരില്‍ മുഖ്യന്‍. ജര്‍മ്മനിയില്‍ ജൂത വംശത്തില്‍ പിറന്നു. പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കുടിയേറി. എംഗല്‍സുമായി ചേര്‍ന്ന് ദാസ് ക്യാപ്പിറ്റല്‍ (മൂലധനം) എഴുതി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസേ്റ്റായുടെ ശില്പി.