നിര്‍മ്മല.ജി

സമകാലിക മലയാളം വാരികയില്‍ സ്റ്റാഫ് കറസ്‌പോണ്ടന്റ്. ഇപ്പോള്‍ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നു.

കൃതി

പരിസ്ഥിതിയുടെ വര്‍ത്തമാനം