നീനു റാഫേല്‍

ജനനം: 1990 മെയ് 30 ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുമ്പളങ്ങിയില്‍

മാതാപിതാക്കള്‍:ടി. എസ്. റാഫേലും ഷാഗിയും

കൃതികള്‍

ചിത്രശലഭം
വില്‍ക്കാനുണ്ട് ബാല്യങ്ങള്‍