വാസുദേവസ്തവം എന്ന സ്‌തോത്ര കൃതിയുടെ കര്‍ത്താവ്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന കവി. അജ്ഞാതനാമാവ്. ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തവം എന്നും പേരുണ്ട്.