സംസ്‌കൃത നാടകകൃത്തായിരുന്നു. മുദ്രാരാക്ഷസം എന്ന കൃതിയാണ് പ്രമുഖം. ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ ഉയര്‍ച്ചയുടെ കഥ പറയുന്ന നാടകമാണിത്.