സാറാജോസഫ് ഹേല്‍ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവയിത്രി എഴുതിയ കവിതകളിലൊന്നായ മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട് മലയാളി ബാല്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അലിഞ്ഞുചേര്‍ന്നിരുന്നതാണ്.

കൃതി

മേരിക്കുണ്ടൊരു കുഞ്ഞാട്‌