ജ: 12.4.1896 കുറിച്ചിത്താനം, കോട്ടയം. കൃ: ആര്യാമൃതം മഹാകാവ്യം, ശൂകസന്ദേശം, മേഘസന്ദേശം, ഹരിപുരേശ സുപ്രഭാതം, സംഭവാമിയുഹേ യുഹേ, ശ്രീശബരീശ സുപ്രഭാതം, ശ്രീസുബ്രഝണ്യ സുപ്രഭാതം. മ: 23.7.1996.