വായിച്ചാലും വളരും
    വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും
    വായിച്ചു വളര്‍ന്നാല്‍ വിളയും
    വായിക്കാതെ വളര്‍ന്നാല്‍ വളയും

    ആരാ? എവിടുന്നാ? ന്താവന്നേ?
    ഞാന്‍ എന്നോട് തന്നെ നൂറാവര്‍ത്തി ചോദിച്ച
    ചോദ്യം. ഇതുവരേയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യം.

    പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് എന്റെ പൊക്കം

    മുട്ടായിക്ക് ബുദ്ധിവച്ചാല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടായി

    മത്തായിക്ക് ശക്തിവച്ചാല്‍ ശക്തിമത്തായി

    ഒരുമയുണ്ടെങ്കില്‍ ഉലക്കേലും കിടക്കാല്ലോ
    ഒരുമയില്ലെങ്കില്‍ കിടക്കേയും ഉലയ്ക്കാലോ

    പിന്നോട്ടു മാത്രം മടങ്ങുന്ന കാലുകൊണ്ടല്ലയോ
    മുന്നോട്ടു പായുന്നിതാളുകള്‍

    കട്ടിലുകണ്ട് പനിക്കുന്നോരെ
    പട്ടിണിയിട്ടു കിടത്തീടേണം

    ഉടുത്തമുണ്ടഴിച്ചിട്ടു പുതച്ചങ്ങു കിടക്കുമ്പോള്‍
    മരിച്ചങ്ങു കിടക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സുഖമുണ്ടായിടാം

    ഇങ്കു ലാബിലും, സിന്ത ബാദിലും ഇന്ത്യ തോട്ടിലും

    എഴുതാന്‍ വേണ്ടി വായിക്കരുത്, വായിക്കാന്‍ വേണ്ടി എഴുതരുത്.
    എഴുത്ത് പോലെ മഹത്താണ് വായനയും- രണ്ടും സര്‍ഗാത്മകമാണ്.

    മണ്ണിനു മല, പെണ്ണിനു മുല
    പെണ്ണിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ലോ
    ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണിനെ
    ആണിന്റെ യോഗം കൊണ്ടല്ലോ
    പടച്ചു പെണ്ണിനേയുമേ

    എനിക്കെന്നൊടുള്ള കമ്പം ഏറിയേറി വരികയാണീ വയസ്സുകാലത്ത്
    ഒരു കാമം സാധിക്കാനുണ്ടെനിക്ക്, കാമമുണ്ടാകരുതെന്ന കാമം

    ശ്വാസമൊന്ന്
    വിശ്വാസം പലത്
    ശ്വാസമാവശ്യം, ആശ്വാസമാവശ്യം, വിശ്വാസമത്യാവശ്യം.

    എഴുതാന്‍ പഠിക്കാനെഴുതിപ്പഠിക്കണം

    മിന്നുന്നതൊന്നും പൊന്നല്ലെങ്കിലും
    മിന്നാതതൊന്നും പൊന്നല്ല

    ഞാനെനിക്ക് പേരിട്ടില്ല
    എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍
    ഞാന്‍ എന്നെ വിളിക്കാറില്ല.

    സമരമില്ലെങ്കില്‍ മരമാകും നരന്‍.

    കഴിഞ്ഞുകൂടാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, കഴിയാതെകൂടാനാണ്

    ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിനൊരു ഭാരമാണ്. ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയ്‌ക്കൊരു ഭാരമല്ല

    പക്ഷവാതം തടിക്കു കേട്,
    പക്ഷപാതം മനസ്‌സിനും

    പലിശകൊണ്ടശിക്കുന്നോര്‍
    ശവത്തെക്കാള്‍ മോശം

    പരോപദ്രവമാംവണ്ണം നാമം
    ചൊല്‍വതു പാപമാം

    ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കുന്ന കുന്നിന്റെ
    സൗന്ദര്യം പത്തിരട്ടിയാം
    ഒറ്റയ്ക്ക് നില്‍ക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ
    സൗന്ദര്യം നൂറിരട്ടിയാം

    എനിക്കു തന്നെ കിട്ടുന്നു
    ഞാനയക്കുന്നതൊക്കെയും
    ആരില്‍ നിന്നെന്നേ നോക്കൂ
    വിഡ്ഢിശ്ശിപായിയീശ്വരന്‍

    കേട്ടപ്പോള്‍ കാണാന്‍ തോന്നി
    കണ്ടപ്പോള്‍ കെട്ടാന്‍ തോന്നി
    കെട്ടിയപ്പോള്‍, കഷ്ടം
    പെട്ടുപൊയെന്നും തോന്നി
    തോന്നലാണിതെല്ലാ
    മെന്നതാശ്വാസമെന്നും തോന്നി

    എല്ലാവരും എന്നും വായിക്കേണ്ട
    രണ്ടു പുസ്തകമുണ്ട്..
    അവനവനൊന്ന്, ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി മറ്റേത്.
   
    ഉണരേണ്ട നേരം കുറിച്ചുകൊണ്ടുറങ്ങണം
    ഓര്‍ക്കേണ്ടത് മറക്കരുത്
    മറക്കേണ്ടത് ഓര്‍ക്കരുത്

    അലസന്നില്ലയുന്നതി

    വേണ്ടാത്തതില്ലെന്നതില്ലായയല്ല

    ഉണര്‍ന്നിരിക്കുമ്പോളുദാസീനമായി
    ട്ടൊരു നിമിഷവും കളയരുതൊരാളും

    പുലരുമ്പോള്‍ പഠിച്ചാല്‍, പഠിപ്പ് പുലരും