കേരളത്തിന്റേതു മാത്രമായ കാലഗണനാരീതിയാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം. കൊല്ലവര്‍ഷത്തെ മലയാള വര്‍ഷം എന്നും പറയും. എ.ഡി. 825 ആണ് കൊല്ലവര്‍ഷത്തിന്റെ തുടക്കം. ഭാരതത്തിലെ മറ്റു പഞ്ചാംഗങ്ങള്‍ സൗരവര്‍ഷത്തെയും ചാന്ദ്രമാസത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്തപ്പോള്‍, കൊല്ലവര്‍ഷ പഞ്ചാംഗം സൗരവര്‍ഷത്തെയും സൗരമാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ചതാണ്. വേണാട്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ഉദയ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മയാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് കരുതുന്നു. ചിങ്ങം, കന്നി തുടങ്ങി 12 മലയാള മാസങ്ങളാണുള്ളത്.
    പണ്ട് ഭാരതത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന കാലഗണനാരീതിയായിരുന്നു സപ്തര്‍ഷി വര്‍ഷം. കൊല്ലം ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യകേന്ദ്രമായപ്പോള്‍ ഇവിടെയെത്തിയ കച്ചവടക്കാര്‍ അവര്‍ക്ക് പരിചിതമായിരുന്ന സപ്തര്‍ഷിവര്‍ഷവും ഇവിടെ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന കാലഗണനാരീതികളും ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി. ഓരോ നൂറുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴും വീണ്ടും ഒന്നു മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു സപ്തര്‍ഷിവര്‍ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ക്രി.മു 76ല്‍ തുടങ്ങിയ സപ്തര്‍ഷിവര്‍ഷം അതിന്റെ നൂറുവീതമുള്ള പത്താമത്തെ ചക്രം ആരംഭിച്ചത് ക്രി.പി. 825ല്‍ ആണ്. ആ സമയം നോക്കി വ്യാപാരികള്‍ പുതിയ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയെന്ന് കരുതുന്നു.
    കൊല്ലവും വര്‍ഷവും ഒരേ അര്‍ത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണല്ലോ. എന്നാല്‍ കൊല്ലം എന്ന സ്ഥലനാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം ഉണ്ടായത്. കൊല്ലം നഗരം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനം കൊല്ലത്തേക്കു മാറ്റിയപ്പോഴാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് മറ്റുചിലര്‍ വാദിക്കുന്നു.
    ഹെര്‍മ്മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ടിന്റെ വാദമനുസരിച്ച് തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്ന കൊല്ലത്ത് ഒരു ശിവക്ഷേത്രം പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ചതോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ തുടക്കം വളരെ തദ്ദേശീയവും മതപരവുമായിരുന്നതിനാല്‍ മറ്റു രാജ്യക്കാര്‍ക്ക് കൊല്ലവര്‍ഷം ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൊല്ലം വളരെ പ്രധാന്യമുള്ളൊരു തുറമുഖമായി ഉയര്‍ന്നു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് മറ്റു രാജ്യക്കാരും കൊല്ലവര്‍ഷം സ്വീകരിച്ചു.

കൊല്ലവര്‍ഷ കാലഗണനാരീതി
    കേരളത്തിന്റേതു മാത്രമായ കാലഗണനാരീതിയാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം. കൊല്ലവര്‍ഷത്തെ മലയാള വര്‍ഷം എന്നും വിളിക്കുന്നു. എ.ഡി. 825ല്‍ ആണ് കൊല്ലവര്‍ഷത്തിന്റെ തുടക്കം. ഭാരതത്തിലെ മറ്റു പഞ്ചാംഗങ്ങള്‍ സൗരവര്‍ഷത്തെയും ചാന്ദ്രമാസത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കാലനിര്‍ണ്ണയം ചെയ്തപ്പോള്‍, കൊല്ലവര്‍ഷപ്പഞ്ചാംഗം സൗരവര്‍ഷത്തെയും സൗരമാസത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണിത്. വേണാട്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന ഉദയ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മയാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് കരുതുന്നു. ചിങ്ങം, കന്നി തുടങ്ങി 12 മലയാള മാസങ്ങളാണുള്ളത്.
    പണ്ട് ഭാരതത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു കാലഗണനാരീതിയായിരുന്നു സപ്തര്‍ഷി വര്‍ഷം. കൊല്ലം ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യകേന്ദ്രമായപ്പോള്‍ ഇവിടെയെത്തിയ കച്ചവടക്കാര്‍ അവര്‍ക്ക് പരിചിതമായിരുന്ന സപ്തര്‍ഷിവര്‍ഷവും ഇവിടെ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന കാലഗണനാരീതികളും ചേര്‍ത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി. തദ്ദേശീയ കാലഗണനാരീതികളുടെ മാസവിഭജനരീതികളും കൃത്യമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ ഇവ രണ്ടും ചേര്‍ത്ത് പുതിയൊരു കാലഗണനാരീതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവന്നു. ഓരോ നൂറുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴും വീണ്ടും ഒന്നു മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു സപ്തര്‍ഷിവര്‍ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ക്രി.മു 76ല്‍ തുടങ്ങിയ സപ്തര്‍ഷിവര്‍ഷം അതിന്റെ നൂറുവീതമുള്ള പത്താമത്തെ ചക്രം ആരംഭിച്ചത് ക്രി.പി. 825ല്‍ ആണ്. ആ സമയം നോക്കി വ്യാപാരികള്‍ പുതിയ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി.
    കൊല്ലവും വര്‍ഷവും ഒരേ അര്‍ത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണ് എന്നു തോന്നാമെങ്കിലും കൊല്ലം എന്ന സ്ഥലനാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം ഉണ്ടായത്. കൊല്ലം നഗരം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാല്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനം കൊല്ലത്തേക്കു മാറ്റിയപ്പോഴാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം തുടങ്ങിയതെന്ന് മറ്റുചിലര്‍ വാദിക്കുന്നു.
    ഹെര്‍മ്മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ടിന്റെ വാദമനുസരിച്ച് തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്ന കൊല്ലത്ത് ഒരു ശിവക്ഷേത്രം പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ അനുബന്ധിച്ചാണ് കൊല്ലവര്‍ഷം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ തുടക്കം വളരെ തദ്ദേശീയവും മതപരവുമായിരുന്നതിനാല്‍ മറ്റു രാജ്യക്കാര്‍ക്ക് കൊല്ലവര്‍ഷം ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ലെന്നും, പക്ഷെ കൊല്ലം വളരെ പ്രധാന്യമുള്ളൊരു തുറമുഖമായി ഉയര്‍ന്നു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് മറ്റു രാജ്യക്കാരും കൊല്ലവര്‍ഷം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നുമാണ്. ഇത് ഇബ്ന്‍ ബത്തൂത്തയുടെ വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നതുമാണ്.

മാസങ്ങള്‍
    ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം, മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കര്‍ക്കടകം എന്നിങ്ങനെ 28 മുതല്‍ 32 വരെ ദിവസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാവുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളായാണ് കൊല്ലവര്‍ഷത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗരരാശികളുടെ പേരുകളാണിവ. ഓരോ മാസത്തിലും സൂര്യന്‍ അതത് രാശിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് ഇത്. തുടക്കകാലത്ത് മേടമാസത്തിലായിരുന്നു വര്‍ഷാരംഭം എങ്കിലും ഇന്നത് ചിങ്ങമാസത്തിലാണ്. ഗ്രിഗോറിയന്‍ കാലഗണനാരീതി ആണ് പൊതുവേ ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ പിന്തുടരുന്നതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കള്‍ സുപ്രധാനകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴും കൊല്ലവര്‍ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാളുകള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.