ആത്മരക്ഷാര്‍ത്ഥം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയോധനമുറയാണ് അടവ്. പതിനെട്ട് അഭ്യാസങ്ങളാണ് അടവുകളില്‍ പ്രധാനം. ഓതിര, കടകം, ചടുലം, മണ്ഡലം, വൃത്തചത്രം, സുകങ്കാളം, വിജയം, വിശ്വമോഹനം, തിര്യങ്മണ്ഡലം (അന്യോന്യം ), ഗദയാഖേടഗഹ്വരം, ശത്രുഞ്ജയം, സൗഭദ്രം, പരാജയം, പടലം, കായവൃദ്ധി, ശിലാഖണ്ഡം, ഗദാശാസ്ത്രം, അനുത്തമം എന്നിവയാണ് പതിനെട്ടടവുകള്‍.