പണ്ടത്തെ കളരികളില്‍ കളരി ദൈവങ്ങള്‍ക്ക് കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനം. കളരിയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലയിലാണ് ദൈവത്തറ. പഴയ പുരയിടങ്ങളില്‍ കന്നിമൂലയിലും കാണാം.