പുത്തന്‍നെല്‍ക്കതിര്‍ ഭവനത്തിനകത്തു കയറ്റുകയെന്നത് മംഗളകരമായ ഒരു കര്‍മ്മമാണ് കുറിച്യര്‍ തുടങ്ങിയ ആദിവാസികള്‍ക്കിടയില്‍പ്പോലും ഉര്‍വരതാനുഷ്ഠാനപരമായ ഈ ചടങ്ങുണ്ട്. എന്നാല്‍, കതിരുകയറ്റല്‍ എന്ന ചടങ്ങ് നെല്ല് വിളഞ്ഞ് കൊയ്യുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസം മുന്‍പായിരിക്കും.