ശ്രീശൂലകുഠാരിയമ്മ. ചെറുകുന്നിനു സമീപപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചില കാവുകളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും മരക്കലത്തമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ണാന്‍മാര്‍ ആ ദേവതയുടെ തെയ്യക്കോലം കെട്ടിയാടുകയും പതിവുണ്ട്.