ശകുനം. ഓരോ സന്ദര്‍ഭത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സൂചന. ഗ്രാമീണജീവിതത്തില്‍ പല സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും നിമിത്തം നോക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ജ്യോതിഷത്തില്‍ നിമിത്തങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രശ്‌നം വയ്ക്കുന്നതിനിടയില്‍ ആരെങ്കലും കടന്നുവരികയോ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേള്‍ക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്താല്‍ അതിന്റെ ലക്ഷണം നോക്കുക പതിവുണ്ട്.