ഉത്തരകേരളത്തിലെ ചാലിയര്‍ക്കിടയില്‍ നടപ്പുള്ള ഒരു വഴക്കം. ‘നാട്ടുകൂട്ടം’ സമുദായങ്ങള്‍) ഒരിടത്തു ചേരുന്ന ചടങ്ങാണ്. ദൈവത്തെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് സങ്കല്‍പം.