അഞ്ജനം നോക്ക്, ദര്‍പ്പണം നോക്ക് തുടങ്ങിയവ. മന്ത്രവാധികളുടെ പ്രയോഗവിദ്യയാണിത്. നിധിദര്‍ശനം, ഫലനിര്‍ണയം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നോക്കുവിദ്യ ഉപകരിക്കും.