പൂരക്കളിയിലെ ഒരു രംഗം അത്യന്തം ആകര്‍ഷകമായ ഈ നര്‍ത്തനവിശേഷം നാഗാരാധനാപരമാണെന്നുകൂടി പറയാം. പാമ്പാട്ടത്തിനുള്ള പാട്ടുകളില്‍ ഗാനങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാനങ്ങള്‍ കാണാം. മറ്റു ദേവതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളും പാടും ചില കാവുകളിലേ ഈ കളി പതിവുള്ളൂ.