ശത്രുസംഹാരം, ബാധോപദ്രവശാന്തി തുടങ്ങിവയ്ക്കു ധരിക്കേണ്ട മാന്ത്രികയന്ത്രം. വൈദികരുടെയും അവൈദികരുടെയും സുദര്‍ശനയന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്.