ചിലക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും ഉത്‌സവത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ച. ഒരു തണ്ടിന് ഇരുപുറവും പഴക്കുല, ഇളനീര്‍ എന്നിവ തൂക്കി തണ്ട് തോളില്‍ വച്ച് എഴുന്നള്ളിക്കും. കൊട്ടിയൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇപ്രകാരം ഇളനീര്‍കാഴ്ചയുണ്ട്.