glc·¢¨us h¤ug¡L¨· lj¡Éi¢k¤¾ Dit¼Ys. AY¢Z¢J¨q D½s·¢Xåi¢v ov´j¢µ¢j¤·¤«.