Keralaliterature.com

സംസ്‌കാരമുദ്രകള്‍

Y¢-j¤-l¤-Ti¡T h¥-k-´¥¶ അഷ്ടമാംഗല്യ പ്രശ്‌നം
Y¢-j¤-¨l¡-¸c h¥-m¡-j¢ അഷ്ടമാംഗല്യം
Y¢j¤-h¤-T¢ h¥-©mã-¶ അഷ്ടമിരോഹിണി
Y£-i¡-T¢-c-ج¡t hª-k¢-a¤-Jw അഷ്ടവൈദ്യന്‍മാര്‍
Y£-i¡-¶¤-»¢ h«-L-q-©´¡-k« അസുരക്രിയ
Y£-´¡-i®´v h±É-©J¡-T¢ അസുരാളന്‍
Y£-Ù¡-j¢¸¤j h±É« അസ്ഥിസഞ്ചയനം
Y¤-q-o¢-J-k¬¡X« ആകര്‍ഷണം
Y¤-½¡u j-Ç¡-j¡-bc ആഘോഷം
Y¤-¾v-l¡-i®-·¡-j¢ j-È¡-i±É« ആചാരം
Y¥-X¢ j¡-h-©mã-j¢ CVì-k¢ ആചാരക്കുട
Y¥-l-´¡-ju j¡-l-Xf-k¢ ആചാരപ്പെടല്‍
Y¥-´-´¡-l® j¡-m¢¸-kJ ആചാരപ്പേര്
Y¥-´¤-l¢q-´® j¡-p¤-J¡-k« ആചാരവടി
Y¦-´¥-¶« j¡-¸¡-¶® ആചാരവിളക്ക്
Y±É¢ j¤-±a¡-È« ആചാരവെടി
Y¶J« jÇO¡-h¤-ߢ ആടല്‍പ്പറ്റ്
Y¶¡j¸¡¶« jÈ-oæ® ആടിപതിനെട്ട്
Y¸-¶ k-È®-h¢-Y¡-q« ആടിയറുതി
Y¿¤J-l¢ k¡-T-Á¡t ആടിവേടന്‍
Y¿® l-T¢-¸i×® ആടുകളി
YÙ¤J¡r®O l-T¢Y¿® ആട്ടക്കളം
YÙ¸¤kJu l-i-c¡-Tu-J¡-Tt ആണ്ടികള്‍
a-m-d¤-n®-d-¹w l-i-s¡-¶« ആണ്ടിക്കളി
a-±o l-i-ؤ-¨J¡-T¤-´v ആണ്ടിതാക്കല്‍
a-ß-©a-lu l-k¢--i-d¤·-j¢ ആണ്ടിയാട്ടം
at-¸-X-l¢-a¬ l-k¢-i-©c¡-Ø® ആണ്ടിയൂട്ട്
a¡-i-±J-h« l-o¥-j¢h¡k ആണ്ടു പിറന്നാള്‍
a¡-j¤-m¢-k®d« l-q-Õ¢-it ആണ്ടുനേര്‍ച്ച
a¢-´¤-Jk-m« l-r-´-¹w ആതിരവ്രതം
a¢-´¤-Jk-m« l-¶-h¤-T¢ ആദിത്യപൂജ
a¢J® f-k¢ l-¶-´-q¢–1 ആനപ്പറ
a£-d« l-¶-´-q¢–2 ആപ്പാണ്ടിമുത്തന്‍
a£-È l-¶-´-q¢–3 ആഭിചാരം
a¦né¢-©a¡-n« l-¶-´-»¢-¨¶-r¤-·® ആമപ്പലക
a¬¥-Y« l-¶¤J-q¢ ആമപ്പെട്ടി
aÈ¢-X l-»¡-·¢-h¡-×® ആമാട
bt-½´-º¢ l-»¡-·¢-©¸¡-Y¢ ആയത്താന്‍
c-È-±Y-±l-Y« l-¾o-a¬ ആയിരത്തിരി
c¡-k¡«-©l-q¢ l-¾¢-c¡T-J« ആയിരമണിയന്‍
c¡-k¤-¨J¶® l-¾¢-i¥t-´¡-l® ആയിരവില്ലി
c¡-k¤J-s¢ l-×v-´¤r-Ø® ആരിയനമ്പി
c¡-l¤-Y¢-iu lT¢Y¿® ആരിയപ്പൂമാല
c¡-l¤-©a¡-n« lk¢-i d-©T-c¢ ആരിയഭാഗവതി
c¡-q¢-©J-j-o®-Y«g-c« lm¬« ആരോമലുണ്ണി
c¡-r¢ l¡-J-¨¸¡-T¢ ആരോമല്‍ച്ചേകോന്‍
c¡v-¸¡-¶® l¡-J-µ¡t-·® ആര്‍ത്തവം
c¡w-c£-´« l¡-i®-·¡-j¢ ആര്‍പ്പുവിളി
c¡wh-j« l¡-k¡i®-h ആറടിയന്തരം
c¢-k-l¢q-´® l¡-o®-Y¤fk¢ ആറന്മുളക്കണ്ണാടി
c¢-k«Y¿¢ l¡-´¤-h¤-s¢ ആറാട്ട്
c¢-r-k¢-j¢-´v l¡-·¢ ആലവട്ടം
c¢-rv-´¥-·® l¡j-±lY« ആലിത്തെയ്യം
c¢-rv-¸¡-l-´¥-·® l¡v-´-»¡-T¢ ആലിത്തെയ്യം
c¢-sh¡k l¡wcØ¢ ആലുവിളക്ക്
c¢h¢-·« l¡wl-k¢ ആളങ്കം
c¢s l¢-Y¡c·-s ആഴ്ചവ്രതം
c¢s-ds l¢-n-MT¢-J ആവണപ്പലക
c£-j¡Q-c« l¢-n¤ek« ആവണിഅവിട്ടം
c£-k-©J-m¢ l¢-n¤©l-k ആവേദകന്‍
c¥s¤« d¡k¤« l¢-q¢-´¡X¢ ആശാരി
cȱY-´¡-k® l¢-·¤-¨O¡-j¢iv ആശാരിക്കോല്
d-T-J-q¢ l£-j¡-q¢ ആശൗചം
d-T-J¡-q¢ l£-j¡-q¢¸¶® ഇടക്കളിപ്പാട്ടുകള്‍
d-T-h-k-c¡it l£-´u-¨O-Ù ഇടങ്ങഴി
d-T-l£-ju l¿« ഇടനാടന്‍ പാട്ട്
d-T-©i-×® m-c¢-i¡-¶® ഇടയ്ക്ക
d-Ti-X¢ m-i-c-±d-a-È¢-X« ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പന്‍
d-T¢-i-j-º¡-X« m-k-g-h±É« ഇണപ്പാലകുങ്കന്റെ പാട്ടുകഥ
d-T¢-º¡× m-l-o«-o®-J¡-j« ഇതിഹാസം
d-T¢¸¤-j m-l´-º¢ ഇത്തിള്‍പ്രയോഗം
d-T´-q¢ m-Ç¢d¥Q ഇന്ദ്രയക്ഷി
d-X¢-´t m¡-k-©i¡-¶« ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോര്
d-X« m¡-É¢-Jt-h« ഇരിണാപുരം കുങ്കിയുടെ പാട്ടുകഥ
d-X¸-kJ m¢-l-j¡±Y¢ ഇരുളര്‍
d-Y-´× m¢-©l¡-Y¢-´¤-¨l-¸® ഇരുളും വെളിയും പാട്ട്
d-Y¢-c¡-k¤ d¥-Q m£-Y-Æu Y¤-¾v ഇലക്കറികള്‍
d-Y¢-c¡-s-T¢-iÉ¢-j« m¤-¾¢J-q¢ ഇല്ലംനിറ
d-Y¢-c¡-s¤-l¢q-´® m¥-k¢-c¢ ഇല്ലത്തമ്മ
d-Y¢-¨c-¶Tl® m¥j«-©d¡-j® ഈതിബാധകള്‍
d-Y¢-¨c-¶¡-O¡-j« m«-K¤-j¤-¶¢-±d-m®-c« ഈറ്റപ്പുര
d-Y¢-¨c-¶¤ o-±Ø-a¡-i« mÆj£i-È¢ ഈറ്റവേല
d-Y¢-¨c-¶¤-l¡-a¬-¹w n-T®-Jt-h« ഈറ്റും മാറ്റും
d-Y¢-¨c-¶¤-o«-M« n¡-©j¡-T¢ ഈഴത്തുപാട്ട്
d-Y¢J« o-Y¬-d-j£-È ഈഴാറ
d-a-d¥j-X¢ o-d®-Y-©a-l-Á¡t ഈശാനയക്ഷി
d-a-±d-m®-c« o-o¬-O¢-J¢vo ഉച്ചഗുളികന്‍
d-i-פ-h¤-s-Jw o-±Ø-a¡-i« ഉച്ചാടനം
d-j-l-·¢-j¢ o-Æ£t·-c« ഉച്ചിനിമാകാളി
d-j-lt o-Õic« ഉടുക്കുപാട്ട്
d-jl ot-¸f-k¢ ഉടുക്ക്
d-j¢-n-l¡a¬« o¡-i¥-Q¬d¥Q ഉണക്കച്ചോറ്
d-j¤-É¡-¶« o¡-j¢-c¦-·« ഉണിത്തിരി
d-j¤-É¢u-O¤l-T® o£-Y¡-O±J« ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച
d-r-±d-Z-hu o¤-at-m-c-i±É« ഉത്തരീയം
d-r¤-´-©i-s® o¤-atm-c-©p¡-h« ഉത്രംപാട്ട്
d-r¤-´¡-·¥-X® o¤-z-j-i-È¢-©´¡-k« ഉത്രംവിളക്ക്
d-r¤-·-T-lu o¤¼-·® Jt-h« ഉത്രാടവിളക്ക്
d-s-c¢s-¸® o¤¼-·® c-h-o®-J¡j« ഉദകവാദ്യം
d-s-iu-J-q¢ o¥-j¬i-È¢ ഉദയാസ്തമയപൂജ
d-s-¨i-T¤-¸® o¥-±Y-±J£V ഉപനയനം
d-s-©X-s® o§-j¥-d-l¢-O¡-j« ഉപാസന
d-s-´¤-¶¢ o«-g¡-j-¨¸-¶¢ ഉമ്മ
d-s-¸¥Y« o«-o®-J¡-j-µ-T-¹¤-Jw ഉമ്മറത്തിണ്ണ
d-±É-Ù¤-l¢q-´® o«-±J¡-É¢ ഉമ്മറപ്പടി
d-µ Y-¸v o®-©Y¡±Y« ഉരല്
d-µ-J¤-·® p-¼u-¨l-¾« ഉരുളി
d-µ·-¸® s-Ø¡-¨Ê d¡-¶® ഉരുളികമഴ്ത്ത്
d-¶¢-X¢´-º¢ s¡-´® ഉരുള്‍നേര്‍ച്ച
d-¶¤-Jµ s¡-·£-l® ഉറക്കുപാട്ട്
d-·v ¨Os¤Jqj¢ ഉറി
d-·¡-h¤a-i« ¨Os¤ht ഉറിയടിക്കളി
d-·¡-i« ¨Os¤l¶¢ ഉറുക്ക്
d-·¡-´® ¨Os¤©mãj¢ j£Y¢ ഉറുതിക്കവി
d-¼¢-¨J-¶® ¨O¡v-l-T¢-l® ഉറുമി
d-¼¢-´¤·® ¨O¡v-¨´-¶® o§-j« ഉറൂസ്
d-È¢-m¡-o®±Y« ¨O¡´uJq¢ ഉലകുടപെരുമാള്‍പ്പാട്ട്
d-È¢-©´¡-k« ¨O¡á¡©a¡n« ഉലക്ക
d-È¢d£-V ¨O¸T¢l¢a¬ ഉല്‍സവപ്പാട്ടുകള്‍
d-È¢´q« ¨O¿« ഉള്ളാടന്മാര്‍
d-É-T¢-µ¤J-q¢ ¨OØTY¡q« ഉള്ളാറ്റില്‍ ഭഗവതി
d-É-i´-q¢ ¨OÙ ഉഴിച്ചല്‍
d-Év ¨Y-à¡-T¢ ഉഴിഞ്ഞുകളയല്‍
d-Évd-×® ¨Y-à«-J¥-Tv ഊഞ്ഞാല്‍പ്പാട്ട്
d-Õ-Ll¬« ¨Y¡-¸¢¸¡q ഊട്ടുപാട്ട്
d-Õ-©J¡-k« ¨c-i®-¸-·v ഊട്ടുപുര
d-Õ¡-h¦-Y« ¨c-Õ¡-j« ഊട്ട്
d-Õ¡-j¢ ¨cv-l¢-·® ഊരായ്മ
d-Õ¡«-L« ¨d-j¤-h-»¡u എകിറ്
d-Õ¤-j¤-q¢ ¨d-j¤-¼¡w എടം
dT ¨d-j¤«-Jr-J« എട്ടങ്ങാടി
dX-i« ¨d-o-p l¬¡-r¡r®-O എട്ടുനൊയ്മ്പ്
dj¢-O ¨d-×-s¢-i¢-¸® എണ്ണമന്ത്രം
dr«-c¤-s¤´® ¨d¡-Y¢´¡q എരിപൊരി ദോഷം
ds ¨d¡-Y¤-l¡w എരിശേ്ശരി
d¡-T¢-¨´-¶¤ J-k¬¡-X« ¨d¡-¶¢-¨i-´-q-iv എഴുത്താണി
d¡-T¢-´¤-×¢ ¨h-¨à-r¤-·® എഴുത്തുകളരി
d¡-Xu-ljl® ¨h¡-r¢-¨O¡¿v എഴുത്തോല
d¡-Xu-©Y¡×« ¨l-q¢-µ-¸¡T® ഏകതാളം
d¡-Y¡-q-·¢v g-±a ¨l-µ¤«Jq¢ ഏകാദശിവ്രതം
d¡-c-´¤-×¢ ¨l-¾¡¶® ഏടാകൂടം
d¡-ch¶® ¨l-É¢-¹ ഏത്തം
d¡-jX ¨l-Õ-j¢¸® ഏത്തമുട്ട്
d¡-k-i®-´¡ ©h¡-Y¢j« ¨l-×¢-k-¨´¶® ഏറുപമ്പരം
d¡-k¤J¡-µv ¨l¾-j¢ c¡TJ« ഏറുമാടം
d¡-l-´¥-·® ¨¨a-l«-J¡-Xv ഏറ്റ്
d¡-q-¨·¡-¸¢ ¨¨a-l¸¤-j ഏലസ്‌സ്
d¡-q-©´¡-k-¹w ¨¨al-·-s ഏളത്ത്
d¡-q-·¡t ¨¨f-·® ഏഴരശ്ശനി
d¡-r¥t d-T¢¸¤j ¨¨l-j-Q¡Yu ഒടി
d¡-sJ-q¢ ©OT¢´q« ഒടികുത്തല്‍
d¡-´-c¡t-©Y¡-׫ ©Ok¡ Jt½« ഒടിയന്‍മാര്‍
d¡-¶¡-q¢-Jw ©Oq ഒടിവിദ്യ
d¡-¶¤-J-k¬¡X« ©O¡-Y¢-i¡u-l¢-a¬ ഒപ്പാരി
d¡-¶¤-l¡-i®-·¡-j¢ ©O¡-r¢-¨J-¶® ഒരിക്കല്‍
d¡-º¤J-q¢ ©O¡-¸® ഒറ്റ
d¡-Ø¡-¶« ©O¡kc¡i®´u ഒറ്റക്കോലം
d¡T« ©O¡lu ഒറ്റമുലച്ചി
d¡c ©O©J¡uh¡t ഒറ്റമൂലി
d¡cJ« ©O¶¡ gLlY¢ ഒറ്റാല്‍
d¡k¤« ¨l¾-j¢ ©O¶¨iJqiv ഒറ്റി
d¡k¥a ©O¹¢k ഒലമ്പ
d¡Æ-q¢ ©Y-¸® ഒഴിമുറി
d¡Ø¤« ©J¡-X¢i¤« ©Y-¹-d¢-T¢ ഒസ്യത്ത്
d¢-T¡-ju ©Y-¹¡´¿® ഓച്ചിറക്കളി
d¢-Y¦-d¥-Q ©Yu-J¤-s¤-ht ഓടന്‍മാര്‍
d¢-m¡-O® ©a-l-a¡-o¢-Jw ഓട്ടട
d¢-n¡j-T¢ ©a-l-l¡a¬« ഓണംകളി
d¢-s-¼¡w ©p¡-h« ©a-l-±d-m®-c« ഓണംതുള്ളല്‍
d¢-µ¡-Ƥrv ©a-lo§« ഓണക്കാഴ്ച
d¢-µ¡uJ-·¢ ©a-p-j-È ഓണത്തല്ല്
d¢-º¡-X« ©a-p-m¤-Ú¢ ഓണത്താറ്
d¢-º¡-¨X-r¤-·® ©c-d-Z¬-j£-Y¢ ഓണപ്പൊട്ടന്‍
d¢-¾-Y¢-¼¢ ©c¡-´¤-J¤-·¢ ഓണമ്പള്ളി സമ്പ്രദായം
d¢-¾-¨¨Y-k« ©c¡-´¤-l¢-a¬–1 ഓണവില്ല്
d¢-Ù¢-l¢q-´® ©c¡-´¤-l¢-a¬–2 ഓണേശ്വരന്‍
d¢¶u ©c¡-×¢-j¢-¸® ഓതിരം
d¢ß« ©h-n-i¤-Ú« ഓത്തൂട്ട്
d£-k¢-h¤-T¢ ©h¡-ȸ-kJ ഓലക്കിണ്ണം
d¤-T-h¤-s¢ J-k¬¡-X« ©h¡-É¢-©´¡-k« ഓലക്കുട
d¤-T-l ©j¡-L¢-©kd-c« ഓലച്ചൂട്ട്
d¤-X¬¡-p« ©l-Y¡q« ഓലന്‍
d¤-k-h-j¤-¼® ©l-q¢-¸X«. ഓലപേ്പാതി
d¤-k-ijT¢ ©l-¸¢-k´¶¢ ഓലമുടി
d¤-k-©¸-T¢ ©lq¢ ഓലവായന
d¤-q¢-J¤-T¢ ©l·® ഓവ്
d¤-r¤-´¤-©ct-µ ©n¡-V-m-±J¢-i-Jw ഓശാനപ്പെരുന്നാള്‍
d¤-s-¸¡-T® ©o-s® ഓസകാണല്‍
d¤-s·-¶® ©o¡-d¡-c-o«-L£-Y« കക്കിരിപ്പാട്ട്
d¤-©¾-s® c£-´® ©o¡-d¡-c« കക്കുകളി
d¤-¶® ±f¡-Â-h¤-p¥t-·« കങ്ങാണി
d¤-¹u ±fÂ-jÈ-oæ® കച്ചകെട്ട്
d¤-¾¢-´¤-s·¢. ±m¡-Ú« കച്ചമണി
d¤-¾¢-µ¡-h¤-ߢ Ì-k-d¤-j¡-X« കഞ്ചിറക്കട്ട
d¤-¾¤-ll£-X Ì-k-d¤-j¡-X« കടകം
d¤-¾¤d£V Ì-k-d¤-j¡-X« കടക്കോടി
d¤c«-J¦n¢ Ì-k-d¤-j¡-X« കടത്തിയൂട്ട്
d¤k Ì-k-d¤-j¡-X« കടമറ്റത്തു സമ്പ്രദായം
d¤k¢-¨¨a-l-¹w Ì-k-d¤-j¡-X« കടലാറാട്ട് വാവ്
d¤k¢iÆ« Ì-k-d¤-j¡-X« കടുശര്‍ക്കരയോഗം
d¤·-j¢ Ì¡-c« കട്ടയടി
d¥-Q Ì¡-c« കട്ടാരപ്പുള്ളി
d¥-Y´-q« Ì¡-c« കണി
d¥-j-¸¡-¶® Ñ¡-c-o®-c¡-c« കണിയാന്‍
d¥-jh¡-k Ñ¡-c-o®-c¡-c« കണിയാന്‍കളി
d¥-l¡-jv Ñ¡-c-o®-c¡-c« കണെ്ണഴുതല്‍
d¥-l¢¿¢ അം- തിന്നല്‍കളി കണേ്ണര്‍
d¥-r¢i-Æ« അംബരീഷന്‍ കണേ്ണാക്ക്
d¥-±d-m®-c« അകത്തൂട്ട് കണ്ടകശ്ശനി
d¥-´µ അകത്തൂട്ട് പരിഷ കണ്ഠാകര്‍ണന്‍
d¥-µ´-º¢ അകനാള്‍ ദോഷം കണ്ണാടിപ്പായ
d¥-¸-T അകനാള്‍ നീക്ക്‌ കണ്ണാടിബിംബം
d¥h¡-k അക്കമ്മപ്പാട്ട് കണ്ണാടിമാല
d¥h¥-Tv അക്കുകളി കണ്ണാമ്പാള
d¥j-T അക്കുത്തിക്കുത്ത് കണ്ണാമ്പൊത്തുകളി
d¥¶¤« Y¤-s¸¤« അക്കുത്തിക്കുത്ത് കണ്ണുചിമ്മിക്കളി
d¥·¡-T അക്ഷതം കതിനാവെടി
dµ-q® ¨Y-×® അക്ഷരപൂരണി കതിരുകയറ്റല്‍
dµ¢-k g-Ll-Y¢ അക്ഷരശേ്‌ളാകം കതിരുപൂജ
d¶¤« l-qi¤« അഗ്‌നിനൃത്തം കതിരുവയ്ക്കല്‍
dÕ-©k¡-p« അങ്കം കതിരുവേല
f-i¡-d¢-T-µ¢ അങ്കക്കളരി കത്തപ്പുര
f-k¢-d£U« അങ്കക്കാരന്‍ കത്തിപ്പണം
f-k¢-i¤-r¢-µ¢v അങ്കക്കുളങ്ങര ഭഗവതി കത്തിവേഷം
f-k¢-¨i¡-r¤-´® അങ്കത്താരി കനലാടി
f-k¢-´q അങ്കപ്പണം കനലാട്ടം
f-k¢´-q« അച്ചന്‍ കനല്‍ക്കുത്ത്
f-¸¢-j¢iu അച്ചുകുളി കന്നി
f-½¤-j¢´u അച്ചുകുളിപ്പാട്ട് കന്നിക്കെട്ട്
f¡-k-L-Üt-lu അഞ്ചടി കന്നുപൂട്ട്
f¡-k-O¢-J¢vo അഞ്ചടിത്തോറ്റം കന്യാപ്പൂ
f¡-kd£V അഞ്ചാംപുര കപ്നാടന്‍
f¢¿l അഞ്ചീര്കുളി കമ്പടികളി
g-L-l-Y¢©ol അഞ്ചുപുള്ളി കമ്പളം
g-j-X¢-¸¡-¶® അഞ്ചൈക്കളം തോറ്റം ചക്കകൊറയ്ക്കല്‍
g-j-X¢©lk അഞ്ജനം നോക്കുംവിദ്യ ചക്കപ്പപ്പടം
g-o®-h-¨´¡¶ അഞ്ജനവിധി ചക്കര
g-o®-h-¨¸-¶¢ അഞ്ഞൂറ്റാന്‍ ചക്കരക്കുടുമ
g-o®-h-´¤-s¢ അട ചക്കാത്ത്
g-o®-h±d-©i¡-L« അടക്കം വെയ്ക്കല്‍ ചക്കാല
g-±a-J¡-q¢-i¥-¶® അടച്ചൂറ്റി ചക്കാലനായര്‍
g-±af-k¢ അടന്ത ചക്ക്
g-ß¡-j-h¥t-·¢ അടപ്പം ചങ്ങലവട്ട
g-ß¡-j¸¤j അടപ്രഥമന്‍ ചങ്ങഴി
g¥-Y-´-q« അടവി ചട്ടത്തേക്കോലം
g¥-Y-Ì¡-c« അടവ് ചട്ടമുടി
g¥-Y¡-j¡-bc അടി ചത്തോറൂട്ട്
g¥-Y« അടികള്‍ ചന്ദനക്കുടം നേര്‍ച്ച
h-J-´-º¢ അടിച്ചാരച്ചൂട്ട് ചന്ദ്രദര്‍ശനം
h-J¤-T« അടിച്ചുതളി ചന്ദ്രവളയം
h-J« അടിമന്‍ ചപ്ലാംകട്ട
h-T¢-mã£k അടിമപ്പണം ചമയക്കുതിര
h-T¸¤j അടിയളവ് ചമയവിളക്ക്
h-TÉ അടിയാന്‍ ചമ്പതാളം
h-X¢ അട്ടിപ്പേറ് ചവിട്ടിച്ചാട്ടം
h-X¢-i¡-X¢ അണക്കം ചവിട്ടിയുഴിച്ചില്‍
h-X¢-´-iv അണിയറ ചവിട്ടുകളി
h-X¢-´¤-Ùu അണിയല്‍ ചവിട്ടുനാടകം
h-Y¢-k¢-Tv അതിയാലൂര്‍ കുഞ്ഞാതി ചാക്കാട്പാട്ട്
h-c-©i¡k അതിരാളന്‍ ഭഗവതി ചാക്യാര്‍
h-c£-n¡-dÕ-J« അത്താണി ചാക്യാര്‍കൂത്ത്
h-i¢-k¡-¶« അത്തിക്കണ്ടത്തില്‍ ഭഗവതി ചാത്തം
h-i¢v-¸£-k¢-·¥-´« അത്ത് ചാത്തന്‍
h-j-h£-Tu അനംഗസേന ചാത്തന്‍കളം
h-j-h£-T® അനുഷ്ഠാനം ചാത്തന്‍കളി
h-j-¨¸-¶¢ അന്തരാളര്‍ ചാത്തപ്പന്‍തെയ്യം
h-j-´-k-·½ അന്തര്‍ജ്ജനം ചാന്നാന്‍
h-j¤-h-´-·¡-i« അന്തിത്തിരി ചാപ്പന്‍ തണ്ടാച്ചേരി
h-j´-k« അന്തിത്തിരിയന്‍ ചാമക്കഞ്ഞി
h-k-c¡-i¡-T¢ അന്തിത്തിറ ചാമുണ്ഡി
h-k-i¥-¶® അന്തിത്തോറ്റം ചായല്‍
h-k-l¡-r¢ അന്തിമഹാകാളന്‍ ചായില്യം
h-k-¨¨a-l-¹w അന്തിയുഴിച്ചില്‍ ചാര്‍ച്ചപ്പുല
h-k-¸-Ù¡-j« അന്നപൂര്‍ണ ചാറ്റ്
h-k-Ƥs-·¢ അന്‍പൊലി ചാലിടല്‍
h-k-Æ¥-·® അപരക്രിയ ചാലിയത്തെരു
h-n¢-´¤-T¤´ അപ്പക്കഥ ചാള
h-s¢-µ¤-¨O¡¿® അപ്പനെരുത് ചാവുകള്‍
h-´-·¡-i« അഭിഷേകം ചിങ്കത്താന്‍മാര്‍
h-µ¤-cud-X« അമരം ചിത്തിരവായന
h-·c-¸« അമൃതഘടിക ചിന്ത്
h-·¡-q« അമ്പലം ചിറ്റം
h-·¡-¶« അമ്പലപ്പുഴ കാച്ചുപ്പ് ചിറ്റാട
h-º-©µ¡-s® അമ്പാടി, കാവില്‍ ചിറ്റാരി
h-º-´¤-q¢ അമ്പിളിവളയം ചിലമ്പ്
h-º-µj-T® അമ്മദൈവം ചീറുമ്പ
h-º-·¡-k« അമ്മന്‍ ചീളി
h-º-¸¡-¶® അമ്മന്‍ (കുടം) തുള്ളല്‍ ചുടലക്കളം
h-º¡-Ø-k¡-T¢ അമ്മവിളയാട്ടം ചുടലഭദ്ര
h-»¡-sm¡k അമ്മാനക്കളി ചുടലമാടന്‍
h-»¡-©d-T¢ അമ്മാനയാട്ടം ചുടലമാടൻകഥ
h-»¤-Y¢-¼v-h¡-×® അമ്മായി ചടങ്ങ് ചുട്ടട
h-¼« അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രം ചുട്ടട
h-ÕX അമ്മായിയമ്മ ചുണ്ണാമ്പുകരണ്ടകം
h-Õv അമ്മായിശാസ്ത്രം ചുമടുതാങ്ങി
h-ؤ-s« ©ctµ അമ്മായിശ്ലോകം ചുരിക
hU« അമ്മി ചുവട്
hc അമ്മിത്തേങ്ങ ചൂണ്ടിപ്പണയം
hj-l¢ അയലിയക്ഷി ജട്ടികന്‍
hs¤Y അയിത്തം ജപം
hs´¤T അയ്യന്‍ ജപമാല
hx-¨d-¨s അയ്യന്‍മണ്ട ജാതകം
h¡-T-Ø¢·-¶® അയ്യപ്പന്‍കാവ് ജാതകര്‍മ്മം
h¡-Tu അയ്യപ്പന്‍കൂത്ത് ജാറം നേര്‍ച്ച
h¡-T« അയ്യപ്പന്‍തീയാട്ട് ജിന്ന്
h¡-X¢-´-¨O-Ø-r¤´ അയ്യപ്പന്‍തെയ്യം ജീവ
h¡-X¢-´-©¸¡-Y¢ അയ്യപ്പന്‍വിളക്ക് ജീവത
h¡-h¡-Æ« അരങ്ങാറ്റ് ജീവിത എഴുന്നള്ളത്ത്
h¡-i-i-È¢-©´¡-k« അരങ്ങോല ഞാണിന്‍മേല്‍ക്കളി
h¡-iu-J¤-¶¢ അരങ്ങ് ഞാറ്റുവേല
h¡-i¡-Q¡-k« അരച്ചമയം തകില്
h¡-j¢-h¡-×v അരനാടന്‍ തടമുറ
h¡-o-±l-Y« അരമണി തടുത്തുതല്ല്
h¡-o-¸¢s-l¢ അരയന്‍കാവ് തട്ടുപറി
h¡-©h¡a£o അരിക്കുറി(അരിച്ചിട്ടി) തട്ടുവിളക്ക്
h¡-±É¢-J-O-Y¤-j« അരിങ്ങാട് തട്ടെഴുന്നള്ളത്ത്
h¡-±É¢-J-O±J« അരിങ്ങോടര്‍ തണ്ണീര്‍കുടി
h¡-±É¢-J-l¢-a¬ അരിച്ചക്കര തണ്ണീര്‍പ്പന്തല്‍
h¡-¶®- അരിത്തറ തമ്പുരാനൂട്ട്
h¡-¸¢-q-¨·-à-¹w അരിത്രാവല്‍ തമ്പേറ്
h¡-º¡-q½ അരിപ്പോ തിരിപ്പോകളി തരിപ്പണം
h¡-פ-l£-mv അരിമ്പുമാല തരിവള
h¡-×® അരിയില് ചിരിതേയി തറ
h¡Y¢j അരിയുഴിച്ചില്‍ തറവാട്
h¡t-´-´-k¬¡-X« അരിവാപ്പെട്ടി തലപ്പാളി
h¡tl-¶« അരുളപ്പാട് തലമല്ലിക
h¢-r¡-l® അര്‍ച്ചന തലയാട്ടം
h£-c-gj-X¢ അര്‍ധചാമുണ്ഡി തലയിലെഴുത്ത്
h£-c¡-È¢-´-k¬¡-X« അറ തള
h£u-J¥-T® അറപ്പുകൈ തളക്കാണം
h¤-K-¨·-r¤·® അറബന തവരക്കറി
h¤-K-·¤-©Y-¸® അറബനക്കളി തവളച്ചാട്ടം
h¤-T¢¸¤j അറബിക്കഥകള്‍ താംബൂലചര്‍വണം
h¤-p¥t-·-·¡-k¢ അറുകൊല താന്ത്രികപത്മങ്ങള്‍
h¤-q-Ji-׫ അറുകൊലവാക്ക് തായംപിടി
h¤-q-¨´¡-¶® അറുപത്തിനാലുകലകള്‍ താരാട്ടുരീതി
h¤-r-©´¡v അലര്‍ച്ച താലപ്പൊലി
h¤-s¢-h-j¤-¼® അലാമിക്കളി താലി
h¤-s¢-i-TÉ അലിക്കത്ത് താലികെട്ടുകല്യാണം
h¤-s¢-¨µÙ അളിയദക്ഷിണ താലിപീലി
h¤-´¤-T¢ അവിട്ടത്തല്ല് താലിപ്പാള
h¤-µ¡xl-T¢ അവില്‍ താളം
h¤-¶-c¢-©la¬« അവില്‍ നിവേദ്യം താളമാലിക
h¤-¶-s¤-´v അശരീരി താളവൃത്തം
h¤-¶¤-J¡-X¢ അഷ്ടഗന്ധം താവടി
h¤-·¡-s¢-¨l-¾« അഷ്ടദളം തിനക്കഞ്ഞി
h¤-·¢-i¥-¶® അഷ്ടദ്രവ്യം തിരണ്ടുകുളി
h¤-¼¥-סu അഷ്ടപദിയാട്ടം തിരിപ്പട്ടം
h¤-Ù¬u അഷ്ടബന്ധം സ്ഥലപുരാണം
sidead