Keralaliterature.com

സംസ്‌കാരമുദ്രകള്‍

അം- തിന്നല്‍കളി കണേ്ണര്‍ പാമ്പും കോണിയും
അംബരീഷന്‍ കണേ്ണാക്ക് പാരണ
അകത്തൂട്ട് കണ്ടകശ്ശനി പാറകളി
അകത്തൂട്ട് പരിഷ കണ്ഠാകര്‍ണന്‍ പാലയ്ക്കാ മോതിരം
അകനാള്‍ ദോഷം കണ്ണാടിപ്പായ പാലും വെള്ളരി
അകനാള്‍ നീക്ക്‌ കണ്ണാടിബിംബം പാലുകാച്ചല്‍
അക്കമ്മപ്പാട്ട് കണ്ണാടിമാല പാലൂദ
അക്കുകളി കണ്ണാമ്പാള പാളക്കോലങ്ങള്‍
അക്കുത്തിക്കുത്ത് കണ്ണാമ്പൊത്തുകളി പാളത്താര്‍
അക്കുത്തിക്കുത്ത് കണ്ണുചിമ്മിക്കളി പാളത്തൊപ്പി
അക്ഷതം കതിനാവെടി പാഴൂര്‍ പടിപ്പുര
അക്ഷരപൂരണി കതിരുകയറ്റല്‍ പാവക്കൂത്ത്
അക്ഷരശേ്‌ളാകം കതിരുപൂജ പിച്ചാങ്കുഴല്‍
അഗ്‌നിനൃത്തം കതിരുവയ്ക്കല്‍ പിച്ചാന്‍കത്തി
അങ്കം കതിരുവേല പിഞ്ഞാണം
അങ്കക്കളരി കത്തപ്പുര പിഞ്ഞാണെഴുത്ത്
അങ്കക്കാരന്‍ കത്തിപ്പണം പിടാരന്‍
അങ്കക്കുളങ്ങര ഭഗവതി കത്തിവേഷം പിടാരന്‍
അങ്കത്താരി കനലാടി പിട്ടന്‍
അങ്കപ്പണം കനലാട്ടം പിണ്ടിവിളക്ക്
അച്ചന്‍ കനല്‍ക്കുത്ത് പിണ്ഡം
അച്ചുകുളി കന്നി പിറന്നാള്‍ ഹോമം
അച്ചുകുളിപ്പാട്ട് കന്നിക്കെട്ട് പിള്ളതിന്നി
അഞ്ചടി കന്നുപൂട്ട് പിള്ളതൈലം
അഞ്ചടിത്തോറ്റം കന്യാപ്പൂ പിശാച്
അഞ്ചാംപുര കപ്നാടന്‍ പിഷാരടി
അഞ്ചീര്കുളി കമ്പടികളി പീലിമുടി
അഞ്ചുപുള്ളി കമ്പളം പുങ്ങന്‍
അഞ്ചൈക്കളം തോറ്റം ചക്കകൊറയ്ക്കല്‍ പുടമുറി കല്യാണം
അഞ്ജനം നോക്കുംവിദ്യ ചക്കപ്പപ്പടം പുടവ
അഞ്ജനവിധി ചക്കര പുട്ട്
അഞ്ഞൂറ്റാന്‍ ചക്കരക്കുടുമ പുണ്യാഹം
അട ചക്കാത്ത് പുത്തരി
അടക്കം വെയ്ക്കല്‍ ചക്കാല പുനംകൃഷി
അടച്ചൂറ്റി ചക്കാലനായര്‍ പുറത്തട്ട്
അടന്ത ചക്ക് പുറപ്പാട്
അടപ്പം ചങ്ങലവട്ട പുല
അടപ്രഥമന്‍ ചങ്ങഴി പുലപ്പേടി
അടവി ചട്ടത്തേക്കോലം പുലമരുന്ന്
അടവ് ചട്ടമുടി പുലയരടി
അടി ചത്തോറൂട്ട് പുലിദൈവങ്ങള്‍
അടികള്‍ ചന്ദനക്കുടം നേര്‍ച്ച പുലിയങ്കം
അടിച്ചാരച്ചൂട്ട് ചന്ദ്രദര്‍ശനം പുളികുടി
അടിച്ചുതളി ചന്ദ്രവളയം പുള്ളിക്കുറത്തി
അടിമന്‍ ചപ്ലാംകട്ട പുള്ളിച്ചാമുണ്ഡി
അടിമപ്പണം ചമയക്കുതിര പുള്ളുപീഡ
അടിയളവ് ചമയവിളക്ക് പുള്ളുവവീണ
അടിയാന്‍ ചമ്പതാളം പുള്ളേറ് നീക്ക്
അട്ടിപ്പേറ് ചവിട്ടിച്ചാട്ടം പുഴുക്കുനേര്‍ച്ച
അണക്കം ചവിട്ടിയുഴിച്ചില്‍ പൂക്കച്ച
അണിയറ ചവിട്ടുകളി പൂച്ചക്കഞ്ഞി
അണിയല്‍ ചവിട്ടുനാടകം പൂജ
അതിയാലൂര്‍ കുഞ്ഞാതി ചാക്കാട്പാട്ട് പൂട്ടും തുറപ്പും
അതിരാളന്‍ ഭഗവതി ചാക്യാര്‍ പൂതക്കളം
അത്താണി ചാക്യാര്‍കൂത്ത് പൂത്താട
അത്തിക്കണ്ടത്തില്‍ ഭഗവതി ചാത്തം പൂപ്പട
അത്ത് ചാത്തന്‍ പൂപ്രശ്‌നം
അനംഗസേന ചാത്തന്‍കളം പൂമാല
അനുഷ്ഠാനം ചാത്തന്‍കളി പൂമൂടല്‍
അന്തരാളര്‍ ചാത്തപ്പന്‍തെയ്യം പൂരട
അന്തര്‍ജ്ജനം ചാന്നാന്‍ പൂരപ്പാട്ട്
അന്തിത്തിരി ചാപ്പന്‍ തണ്ടാച്ചേരി പൂരമാല
അന്തിത്തിരിയന്‍ ചാമക്കഞ്ഞി പൂഴിയങ്കം
അന്തിത്തിറ ചാമുണ്ഡി പൂവാരല്‍
അന്തിത്തോറ്റം ചായല്‍ പൂവില്ലി
അന്തിമഹാകാളന്‍ ചായില്യം പെരുംകഴകം
അന്തിയുഴിച്ചില്‍ ചാര്‍ച്ചപ്പുല പെരുന്നാള്‍
അന്നപൂര്‍ണ ചാറ്റ് പെരുമണ്ണാന്‍
അന്‍പൊലി ചാലിടല്‍ പെറ്ററിയിപ്പ്
അപരക്രിയ ചാലിയത്തെരു പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച
അപ്പക്കഥ ചാള പൊട്ടിയെക്കളയല്‍
അപ്പനെരുത് ചാവുകള്‍ പൊതിക്കാള
അഭിഷേകം ചിങ്കത്താന്‍മാര്‍ പൊതുവാള്‍
അമരം ചിത്തിരവായന ബപ്പിരിയന്‍
അമൃതഘടിക ചിന്ത് ബമ്മുരിക്കന്‍
അമ്പലം ചിറ്റം ബയാപിടച്ചി
അമ്പലപ്പുഴ കാച്ചുപ്പ് ചിറ്റാട ബലിക്കള
അമ്പാടി, കാവില്‍ ചിറ്റാരി ബലിക്കളം
അമ്പിളിവളയം ചിലമ്പ് ബലിപീഠം
അമ്മദൈവം ചീറുമ്പ ബലിയുഴിച്ചില്‍
അമ്മന്‍ ചീളി ബലിയൊഴുക്ക്
അമ്മന്‍ (കുടം) തുള്ളല്‍ ചുടലക്കളം ബാലഗന്ധര്‍വന്‍
അമ്മവിളയാട്ടം ചുടലഭദ്ര ബാലചികില്‍സ
അമ്മാനക്കളി ചുടലമാടന്‍ ബാലപീഡ
അമ്മാനയാട്ടം ചുടലമാടൻകഥ ബില്ലവ
അമ്മായി ചടങ്ങ് ചുട്ടട ബൈത്ത്
അമ്മായിപ്പഞ്ചതന്ത്രം ചുട്ടട ബ്രഹ്മരക്ഷസ്‌സ്
അമ്മായിയമ്മ ചുണ്ണാമ്പുകരണ്ടകം ബ്രാഹ്മമുഹൂര്‍ത്തം
അമ്മായിശാസ്ത്രം ചുമടുതാങ്ങി ഭഗവതിസേവ
അമ്മായിശ്ലോകം ചുരിക ഭണ്ഡാരപ്പുര
അമ്മി ചുവട് ഭണ്ഡാരമൂര്‍ത്തി
അമ്മിത്തേങ്ങ ചൂണ്ടിപ്പണയം ഭദ്രകാളിയൂട്ട്
അയലിയക്ഷി ചെണ്ട ഭദ്രബലി
അയിത്തം ചെപ്പടിവിദ്യ ഭരണിപ്പാട്ട്
അയ്യന്‍ ചെമ്പടതാളം ഭരണിവേല
അയ്യന്‍മണ്ട ചെറുകളരി ഭസ്മക്കുറി
അയ്യപ്പന്‍കാവ് ചെറുമര്‍ ഭസ്മക്കൊട്ട
അയ്യപ്പന്‍കൂത്ത് ചെറുവട്ടി ഭസ്മപ്പെട്ടി
അയ്യപ്പന്‍തീയാട്ട് ചെറുശേ്ശരി രീതി ഭസ്മപ്രയോഗം
അയ്യപ്പന്‍തെയ്യം ചെല്ലം ഭൂതം
അയ്യപ്പന്‍വിളക്ക് ചേകോന്‍മാര്‍ ഭൂതക്കളം
അരങ്ങാറ്റ് ചേങ്ങില ഭൂതസ്ഥാനം
അരങ്ങോല ചേടിക്കളം ഭൂതാരാധന
അരങ്ങ് ചേട്ടയെകളയല്‍ മംഗളക്കോലം
അരച്ചമയം ചേട്ടാ ഭഗവതി മകം
അരനാടന്‍ ചേലാ കര്‍മ്മം മകക്കഞ്ഞി
അരമണി ചേള മകുടം
അരയന്‍കാവ് ചൊക്കന്‍കളി മക്കത്തായം
അരിക്കുറി(അരിച്ചിട്ടി) ചൊല്‍ക്കെട്ട് സ്വരം മച്ചുനന്‍പണം
അരിങ്ങാട് ചൊല്‍വടിവ് മഞ്ചണ
അരിങ്ങോടര്‍ ചൊവ്വാദോഷം മഞ്ചല്‍
അരിച്ചക്കര ചോതിയാന്‍വിദ്യ മഞ്ഞക്കുളി
അരിത്തറ ചോപ്പ് മഞ്ഞച്ചരട്
അരിത്രാവല്‍ ചോലനായ്ക്കന്‍ മഞ്ഞച്ചോറ്
അരിപ്പോ തിരിപ്പോകളി ചോഴികെട്ട് മഞ്ഞത്താലം
അരിമ്പുമാല ചോവന്‍ മഞ്ഞപ്പാട്ട്
അരിയില് ചിരിതേയി ജട്ടികന്‍ മഞ്ഞാമ്പലാടി
അരിയുഴിച്ചില്‍ ജപം മടന്ത
അരിവാപ്പെട്ടി ജപമാല മടപ്പുര
അരുളപ്പാട് ജാതകം മടിശ്ശീല
അര്‍ച്ചന ജാതകര്‍മ്മം മഠം
അര്‍ധചാമുണ്ഡി ജാറം നേര്‍ച്ച മണി
അറ ജിന്ന് മണിക്കയല്‍
അറപ്പുകൈ ജീവ മണിക്കുണ്ടന്‍
അറബന ജീവത മണിയാണി
അറബനക്കളി ജീവിത എഴുന്നള്ളത്ത് മണ്ട
അറബിക്കഥകള്‍ ജ്ഞാനസ്‌നാനം മണ്ണാപേടി
അറുകൊല ജ്ഞാനസ്‌നാനം മണ്ണാറശാല
അറുകൊലവാക്ക് ജ്ഞാനസ്‌നാനം മണ്ണുതിന്നല്‍മാറ്റ്
അറുപത്തിനാലുകലകള്‍ ഞാണിന്‍മേല്‍ക്കളി മണ്‍പെറെ
അലര്‍ച്ച ഞാറ്റുവേല മതിലിടല്‍
അലാമിക്കളി തകില് മത്തനപ്പം
അലിക്കത്ത് തടമുറ മത്താട്ടം
അളിയദക്ഷിണ തടുത്തുതല്ല് മത്താളം
അവിട്ടത്തല്ല് തട്ടകം മന
അവില്‍ തട്ടാരപ്പാട്ടം മനയോല
അവില്‍ നിവേദ്യം തട്ടുപറി മനീഷാപഞ്ചകം
അശരീരി തട്ടുവിളക്ക് മന്ത്രം
അഷ്ടഗന്ധം തട്ടെഴുന്നള്ളത്ത് മന്ത്രകോടി
അഷ്ടദളം തണ്ടപ്പുലകന്‍ മന്നം
അഷ്ടദ്രവ്യം തണ്ടുകാഴ്ച മമ്പുറം നേര്‍ച്ച
അഷ്ടപദിയാട്ടം തണ്ണീര്‍കുടി മയിലാട്ടം
അഷ്ടബന്ധം തണ്ണീര്‍പ്പന്തല്‍ മയില്‍പ്പീലിത്തൂക്കം
അഷ്ടമാംഗല്യ പ്രശ്‌നം തന്ത്രി മരക്കലം
അഷ്ടമാംഗല്യം തപ്പട്ട മരക്കലത്തമ്മ
അഷ്ടമിരോഹിണി തമ്പുരാനൂട്ട് മരപ്പെട്ടി
അഷ്ടവൈദ്യന്‍മാര്‍ തമ്പേറ് മരമീടന്‍
അസുരക്രിയ തരിപ്പണം മരമീട്
അസുരാളന്‍ തരിവള മരവി
അസ്ഥിസഞ്ചയനം തറ മരുമക്കത്തായം
ആകര്‍ഷണം തറവാട് മറക്കുട
ആഘോഷം തലപ്പാളി മറിച്ചുചൊല്ല്
ആചാരം തലമല്ലിക മറുത
ആചാരക്കുട തലയാട്ടം മലങ്കുറത്തി
ആചാരപ്പെടല്‍ തലയിലെഴുത്ത് മലങ്കൂത്ത്
ആചാരപ്പേര് തല്ലുകവി മലദൈവങ്ങള്‍
ആചാരവടി തല്ല് മലനായാടി
ആചാരവിളക്ക് തള മലപ്പണ്ടാരം
ആചാരവെടി തളക്കാണം മലയൂട്ട്
ആടല്‍പ്പറ്റ് തവരക്കറി മലവാഴി
ആടിപതിനെട്ട് തവളച്ചാട്ടം മഷിക്കുടുക്ക
ആടിയറുതി താംബൂലചര്‍വണം മാഞ്ഞാളമ്മ
ആടിവേടന്‍ താന്ത്രികപത്മങ്ങള്‍ മാടം
ആടുകളി തായംപിടി മാടന്‍
ആട്ടക്കളം താരാട്ടുരീതി മാടമ്പിത്തട്ട്
ആണ്ടികള്‍ താലപ്പൊലി മാട്ട്
ആണ്ടിക്കളി താലി മാണിക്കചെമ്പഴുക്ക
ആണ്ടിതാക്കല്‍ താലികെട്ടുകല്യാണം മാണിക്കപ്പോതി
ആണ്ടിയാട്ടം താലിപീലി മാതിര
ആണ്ടിയൂട്ട് താലിപ്പാള മാന്ത്രികചക്രം
ആണ്ടു പിറന്നാള്‍ താളം മാന്ത്രികചതുരം
ആണ്ടുനേര്‍ച്ച താളമാലിക മാന്ത്രികവിദ്യ
ആതിരവ്രതം താളവൃത്തം മാപ്പിളത്തെയ്യങ്ങള്‍
ആദിത്യപൂജ താവടി മാമാങ്കം
ആനപ്പറ തിനക്കഞ്ഞി മാമോദീസ
ആപ്പാണ്ടിമുത്തന്‍ തിരണ്ടുകുളി മായന്‍കുട്ടി
ആഭിചാരം തിരിപ്പട്ടം മായയക്ഷിക്കോലം
ആമപ്പലക തിരുമുടി മായാജാലം
ആമപ്പെട്ടി തിരുവുടയാട മാരിമാറ്റല്‍
ആമാട തിരുവൊപ്പന മാര്‍ക്കക്കല്യാണം
ആയത്താന്‍ തീക്കായ്ക്കല്‍ മാര്‍വട്ടം
ആയിരത്തിരി തീണ്ടാരിപ്പുര മാറ്റുവീശല്‍
ആയിരമണിയന്‍ തീയാടിനമ്പ്യാര്‍ മാറ്റ്
ആയിരവില്ലി തീയാട്ടുണ്ണി മാസപ്പിറവി
ആരിയനമ്പി തുമ്മാന്‍ മാസവ്രതം
ആരിയപ്പൂമാല തുളസികല്യാണം മിഴാവ്
ആരിയഭാഗവതി തുള്ളല്‍വായ്ത്താരി മീനഭരണി
ആരോമലുണ്ണി തൂക്കക്കാവ് മീനാക്ഷിക്കല്യാണം
ആരോമല്‍ച്ചേകോന്‍ തൂക്കുവിളക്ക് മീന്‍കൂട്
ആര്‍ത്തവം തൂണി മുക്കുടി
ആര്‍പ്പുവിളി തൂവക്കാരന്‍ മുഖത്തുതേപ്പ്
ആറടിയന്തരം തൃക്കൂട്ടം മുഖത്തെഴുത്ത്
ആറന്മുളക്കണ്ണാടി തെയ്യംകൂടല്‍ മുച്ചാണ്‍വടി
ആറാട്ട് തെയ്യാടി മുടിപ്പുര
ആലവട്ടം തേങ്ങപിടി മുട്ടനിവേദ്യം
ആലിത്തെയ്യം തേങ്ങാക്കല്ല് മുട്ടറുക്കല്‍
ആലിത്തെയ്യം തേന്‍കുറുമര്‍ മുട്ടുകാണി
ആലുവിളക്ക് തേപ്പ് മുണ്ട്യന്‍
ആളങ്കം തൊപ്പിപ്പാള മുത്താറിവെള്ളം
ആഴ്ചവ്രതം ദക്ഷിണ മുത്തിയൂട്ട്
ആവണപ്പലക ദണ്ഡദേവന്‍ മുന്നൂറ്റാന്‍
ആവണിഅവിട്ടം ദര്‍പ്പണവിദ്യ മുറിച്ചെണ്ട
ആവേദകന്‍ ദശപുഷ്പങ്ങള്‍ മുറിമരുന്ന്
ആശാരി ദസ്ര മുറിയടന്ത
ആശാരിക്കോല് ദായക്രമം മുളകയറ്റം
ആശൗചം ദാരുശില്പം മുളക്കൊട്ട്
ഇടക്കളിപ്പാട്ടുകള്‍ ദിക് ബലി മുഴക്കോല്‍
ഇടങ്ങഴി ദിക്കുകലശം മുഹൂര്‍ത്തത്താലി
ഇടനാടന്‍ പാട്ട് ദിക്കുകലശം മൂലക്കൂട്ട
ഇടയ്ക്ക ദീക്ഷ മൂശാരി
ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പന്‍ ദീപം മൂശേ്ശട്ട
ഇണപ്പാലകുങ്കന്റെ പാട്ടുകഥ ദൃഷ്ടിദോഷം മെയ്യെഴുത്ത്
ഇതിഹാസം ദേവദാസികള്‍ മേഷയുദ്ധം
ഇത്തിള്‍പ്രയോഗം ദേവപ്രശ്‌നം മൊഴിചൊല്ലല്‍
ഇന്ദ്രയക്ഷി ദേവവാദ്യം മോക്ഷപ്പലക
ഇരവിക്കുട്ടിപ്പിള്ളപ്പോര് ദേവസ്വം മോന്തിക്കോലം
ഇരിണാപുരം കുങ്കിയുടെ പാട്ടുകഥ ദേഹരക്ഷ മൗലിദുകള്‍
ഇരുളര്‍ ദേഹശുദ്ധി രക്തചാമുണ്ഡി
ഇരുളും വെളിയും പാട്ട് ദൈവംകാണല്‍ രക്താരാധന
ഇലക്കറികള്‍ ദൈവത്തറ രക്ഷസ്‌സ്
ഇല്ലംനിറ ദൈവപ്പുര രക്ഷായന്ത്രം
ഇല്ലത്തമ്മ ദ്യൂതം രാപ്പാട്ട്
ഈതിബാധകള്‍ ധര്‍മ്മക്കഞ്ഞി രാമശേ്ശരി ഇഡ്ധലി
ഈറ്റപ്പുര നക്ഷത്രക്കാല് രാവണബലി
ഈറ്റവേല നക്ഷത്രവ്രതം രാശിപ്പലക
ഈറ്റും മാറ്റും നാലാംവേളി രാഹുകാലം
ഈഴത്തുപാട്ട് നാലുകറി രുദ്രാക്ഷം
ഈഴാറ നാലുകെട്ട് രോഗിലേപനം
ഈശാനയക്ഷി നാല്‍പ്പാട്ട് റമ്പാന്റെ പാട്ട്
ഉച്ചഗുളികന്‍ നാളികേരസ്തംഭനം റാക്ക്
ഉച്ചാടനം നാള്‍നീക്കം റാത്തീവ്
ഉച്ചിനിമാകാളി നാള്‍മരം ലക്ഷ്മിതാളം
ഉടുക്കുപാട്ട് നാഴി ലാടന്മാര്‍
ഉടുക്ക് നാവുതിയന്‍ വടിതല്ല്
ഉണക്കച്ചോറ് നാവുദോഷം വടിതല്ല്
ഉണിത്തിരി നിമിത്തം വടിപ്പയറ്റ്
ഉണ്ണിയാര്‍ച്ച നിറ വട്ടക്കണ്ണിട്ടെഴുത്ത്
ഉത്തരീയം നിറപറ വട്ടക്കളി–1
ഉത്രംപാട്ട് നിറമാല വട്ടക്കളി–2
ഉത്രംവിളക്ക് നിലംതല്ലി വട്ടക്കളി–3
ഉത്രാടവിളക്ക് നിലവിളക്ക് വട്ടമുടി
ഉദകവാദ്യം നിഴലിരിക്കല്‍ വട്ടുകളി
ഉദയാസ്തമയപൂജ നിഴല്‍ക്കൂത്ത് വണ്ണാത്തിപ്പോതി
ഉപനയനം നിഴല്‍പ്പാവക്കൂത്ത് വണ്ണാത്തിമാറ്റ്
ഉപാസന നീരാജനം വയനാടന്‍കാടര്‍
ഉമ്മ നീലകേശി വയമ്പുകൊടുക്കല്‍
ഉമ്മറത്തിണ്ണ നൂറും പാലും വയറാട്ടം
ഉമ്മറപ്പടി നെഞ്ചാരം വറ്റല്‍ക്കുഴമ്പ്
ഉരല് നെയ്പ്പത്തല്‍ വലിയ പടേനി
ഉരുളി നെല്‍വിത്ത് വലിയനോമ്പ്
ഉരുളികമഴ്ത്ത് നേപഥ്യരീതി വലിയപുത്തരി
ഉരുള്‍നേര്‍ച്ച നോക്കുകുത്തി വല്ലം
ഉറക്കുപാട്ട് നോക്കുവിദ്യ–1 വളഞ്ചിയര്‍
ഉറി നോക്കുവിദ്യ–2 വള്ളസദ്യ
ഉറിയടിക്കളി നോറ്റിരിപ്പ് വള്ളിനാടകം
ഉറുക്ക് പക്ഷിക്കളം വള്ളിയൂര്‍ക്കാവ്
ഉറുതിക്കവി പക്ഷിക്കോലം വഴക്കങ്ങള്‍
ഉറുമി പക്ഷിപീഡ വശ്യം
ഉറൂസ് പക്ഷിശാസ്ത്രം വസൂരിമാല
ഉലകുടപെരുമാള്‍പ്പാട്ട് പച്ച തപ്പല്‍ വാകച്ചാര്‍ത്ത്
ഉലക്ക പച്ചകുത്ത് വാകപ്പൊടി
ഉല്‍സവപ്പാട്ടുകള്‍ പച്ചത്തപ്പ് വാക്കുമുറി
ഉള്ളാടന്മാര്‍ പച്ചള് തെറ്റ് വാത്തി
ഉള്ളാറ്റില്‍ ഭഗവതി പച്ചില ഭഗവതി വായ്ത്താരി
ഉഴിച്ചല്‍ പഞ്ചകോലം വാരവ്രതം
ഉഴിഞ്ഞുകളയല്‍ പഞ്ചഗവ്യം വാലായ്മ
ഊഞ്ഞാല്‍പ്പാട്ട് പഞ്ചലോഹം വാല്‍ക്കണ്ണാടി
ഊട്ടുപാട്ട് പഞ്ചാംഗം വാള്‍നമ്പി
ഊട്ടുപുര പഞ്ചാമൃതം വാള്‍വലി
ഊട്ട് പഞ്ചാരി വാസ്തുബലി
ഊരായ്മ പഞ്ചുരുളി വിതാനത്തറ
എകിറ് പട വിത്തുചൊരിയല്‍
എടം പടകളി വിളിക്കാണി
എട്ടങ്ങാടി പടകാളി വിഷഘടിക
എട്ടുനൊയ്മ്പ് പടക്കളി വിഷുഫലം
എണ്ണമന്ത്രം പടമലനായര്‍ വിഷുവേല
എരിപൊരി ദോഷം പടയണി വീക്കന്‍ചെണ്ട
എരിശേ്ശരി പടയേറ്റ് വീരാളി
എഴുത്താണി പടവീരന്‍ വീരാളിപ്പട്ട്
എഴുത്തുകളരി പടിഞ്ഞാറ്റ വെച്ചുംകളി
എഴുത്തോല പടിപ്പുര വെഞ്ചരിപ്പ്
ഏകതാളം പടിയരഞ്ഞാണം വെന്തിങ്ങ
ഏകാദശിവ്രതം പട്ടിണിക്കഞ്ഞി വെറ്റിലക്കെട്ട്
ഏടാകൂടം പട്ടും വളയും വെളിച്ചപ്പാട്
ഏത്തം പട്ടുകച്ച വെള്ളരി നാടകം
ഏത്തമുട്ട് പണം വെള്ളാട്ട്
ഏറുപമ്പരം പണപ്പലക വേതാളം
ഏറുമാടം പണയം വേത്ത്
ഏറ്റ് പണിക്കര്‍ വേപ്പിലക്കട്ടി
ഏലസ്‌സ് പതക്കറ്റ വേളി
ഏളത്ത് പതികം വേളിപ്പണം.
ഏഴരശ്ശനി പതിനാറടിയന്തിരം വൈരജാതന്‍
ഒടി പതിനാറുവിളക്ക് ശംഖുരുട്ടിപ്രശ്‌നം
ഒടികുത്തല്‍ പതിനാലു പൂജ ശക്തിപൂജ
ഒടിയന്‍മാര്‍ പതിനെട്ടടവ് ശങ്കരീയക്ഷി
ഒടിവിദ്യ പതിനെട്ടാചാരം ശനിയാട്ട്
ഒപ്പാരി പതിനെട്ടു സമ്പ്രദായം ശയനപ്രദക്ഷിണം
ഒരിക്കല്‍ പതിനെട്ടുവാദ്യങ്ങള്‍ ശലഭമന്ത്രം
ഒറ്റ പതിനെട്ടുസംഘം ശവക്കഞ്ഞി
ഒറ്റക്കോലം പത്തല്‍ ശവസംസ്‌കാരം
ഒറ്റമുലച്ചി പത്താക്ക് ശാന്തികര്‍മം
ഒറ്റമൂലി പത്താമുദയം ശാലയോട്ടം
ഒറ്റാല്‍ പത്തായം ശിവരാത്രി
ഒറ്റി പദപൂരണി ശിവോതിക്കുവെപ്പ്
ഒലമ്പ പദപ്രശ്‌നം ശീതങ്കന്‍ തുള്ളല്‍
ഒഴിമുറി പന്തടിച്ചുകളി ശുള്ളികളി
ഒസ്യത്ത് പന്തയക്കളി ശൂരംപോര്
ഓച്ചിറക്കളി പന്തല്‍ ശൂലിനി
ഓടന്‍മാര്‍ പന്തല്‍പറ്റ് ശ്രാദ്ധം
ഓട്ടട പന്ത്രണ്ടുവിളക്ക് ഷട്കര്‍മം
ഓണംകളി പന്നികെട്ട് ഷാരോടി
ഓണംതുള്ളല്‍ പന്നിക്കുത്ത് ഷോഡശക്രിയകള്‍
ഓണക്കാഴ്ച പയറ്റുമുറകള്‍ സംക്രാന്തി
ഓണത്തല്ല് പരവ സംഭാരപ്പെട്ടി
ഓണത്താറ് പരവത്തിരി സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍
ഓണപ്പൊട്ടന്‍ പരവര്‍ സങ്കീര്‍ത്തനം
ഓണമ്പള്ളി സമ്പ്രദായം പരിച സഞ്ചയനം
ഓണവില്ല് പരിഷവാദ്യം സത്യപരീക്ഷ
ഓണേശ്വരന്‍ പരുന്താട്ടം സപ്തദേവന്മാര്‍
ഓതിരം പരുന്തിന്‍ചുവട് സമ്പ്രദായം
ഓത്തൂട്ട് പറ സര്‍പ്പബലി
ഓലക്കിണ്ണം പറക്കുട്ടി സസ്യചികില്‍സ
ഓലക്കുട പറണേറ് സായൂജ്യപൂജ
ഓലച്ചൂട്ട് പറനിറപ്പ് സാരിനൃത്തം
ഓലന്‍ പറപ്പൂതം സീതാചക്രം
ഓലപേ്പാതി പറയന്‍കളി സുദര്‍ശനയന്ത്രം
ഓലമുടി പറയെടുപ്പ് സുദര്‍ശനഹോമം
ഓലവായന പഴംനുറുക്ക് സുന്ദരയക്ഷിക്കോലം
ഓവ് പഴപ്രഥമന്‍ സുന്നത്ത് കര്‍മം
ഓശാനപ്പെരുന്നാള്‍ പഴുക്കയേറ് സുന്നത്ത് നമസ്‌കാരം
ഓസകാണല്‍ പഴുക്കാത്തൂണ് സൂത്രക്രീഡ
കക്കിരിപ്പാട്ട് പഴുത്തടവന്‍ സൂര്യയക്ഷി
കക്കുകളി പാക്കനാര്‍തോറ്റം സേറ്
കങ്ങാണി പാങ്കളി സോപാനം
കച്ചകെട്ട് പാഞ്ഞുകളി സോപാനസംഗീതം
കച്ചമണി പാടം സ്ഥലപുരാണം
കഞ്ചിറക്കട്ട പാടിക്കുറ്റി സ്ഥലപുരാണം
കടകം പാടിക്കെട്ടു കല്യാണം സ്ഥലപുരാണം
കടക്കോടി പാട്ടാളികള്‍ സ്ഥലപുരാണം
കടത്തിയൂട്ട് പാട്ടുകല്യാണം സ്ഥലപുരാണം
കടമറ്റത്തു സമ്പ്രദായം പാട്ടുവായ്ത്താരി സ്ഥലപുരാണം
കടലാറാട്ട് വാവ് പാണന്‍തോറ്റം സ്ഥലപുരാണം
കടുശര്‍ക്കരയോഗം പാണന്‍വരവ് സ്ഥലപുരാണം
കട്ടയടി പാതാളത്തില്‍ ഭദ്ര സ്ഥാനം
കട്ടാരപ്പുള്ളി പാന സ്ഥാനം
കണി പാനകം സ്ഥാനം
കണിയാന്‍ പാനക്കുറ്റി സ്വരൂപവിചാരം
കണിയാന്‍കളി പാനമട്ട് സ്‌തോത്രം
കണെ്ണഴുതല്‍ പാമ്പാട്ടം ഹന്നന്‍വെള്ളം
sidead