ശ്രീമൂലനഗരം മോഹന്‍

ശ്രീമൂലനഗരം മോഹന്‍ ജനനം: 1950 ല്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തിരുവാര്‍പ്പ് മാതാപിതാക്കള്‍:ലക്ഷ്മിയമ്മയും കെ.ആര്‍. വേലായുധപണിക്കരും നാടകകൃത്ത്, കഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമൂലനഗരം മോഹന്‍. കൃതികള്‍ സന്ധ്യകളേ യാത്ര ഗ്രീക്ഷ്മം ആശ്രമമൃഗം സമാധി ഇതാ മനുഷ്യന്‍ മോക്ഷം മയൂഖം അഷ്ടബന്ധം…
Continue Reading

അനുഷ്ഠാനം

ശാസ്ത്രവിഹിതപ്രകാരമോ പാരമ്പര്യവിശ്വാസമനുസരിച്ചോ ചെയ്തുപോരുന്ന കര്‍മ്മങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍. വ്യക്തികളെ ഏകീകരിക്കാനും നിശ്ചിത രൂപഭാവം കൈവരുത്താനും അവ സഹായിക്കുന്നു. ഒരുകര്‍മ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടായാല്‍ അതു വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാന്‍ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ആവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ  അതൊരു അനുഷ്ഠാനമായിത്തീരും. വിശ്വാസവും സങ്കല്പവുമാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ…
Continue Reading

ആവണിഅവിട്ടം

  d¶uh¡j¤¨T Ac¤n®U¡c«. BlX¢h¡o·¢¨k Al¢¶l¤« dªtXh¢i¤« J¥T¢lj¤¼ c¡q¢k¡X¢Y®. dªtXh¢´¡X® J¥T¤Yv ±d¡b¡c¬«. Ddcic« Jr¢ºlt Hj¤ltn« ¨OࡨY ©d¡i©Y¡, d¢r o«gl¢µ©Y¡ Bi Jt½¹w¨´¿¡« ±d¡im®O¢·« ¨O़Y® A¼¡i¢j¢´¤«. Dd¡Jth« AY¢¨us g¡Lh¡X®. Yt¸X«, ©p¡h«, h±ÉQd« F¼¢l¨i¿¡h¤Ù¡J¤«.…
Continue Reading

ആചാരവെടി

  BO¡j« F¼ c¢ki¢k¤¾ ¨lT¢. Ac¤n®U¡c«, Baj« F¼¢l¨i d¤jo®Jj¢µ® dÙ® Yؤj¡´uh¡j¤¨T Aj¢i¢¶¤l¡r®O, d¾¢¨´¶® Y¤T¹¢i  h«LqJt½¹w¨´¿¡« BO¡j¨lT¢ h¤r´¤h¡i¢j¤¼¤. o®Z¡clk¢¸·¢cc¤oj¢µ¡X® BO¡j¨lT¢Jq¤¨T FXå«. Y¢j¤l¢Y¡«J¥t j¡Q¡l¢c® C±Y¨lT¢, ¨J¡µ¢ j¡Q¡l¢c® C±Y¨lT¢ F¼¢¹¨c l¬lo®Zi¤Ù¡i¢j¤¼¤.  
Continue Reading

അടവി

ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ വ്രതശുദ്ധിയോടെ നടത്തുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനം. ചൂരല്‍ ദേഹത്തു ചുറ്റി ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നു. ആത്മപീഡനപരമായ ഈ അനുഷ്ഠാനം പന്തളം, കുടശ്ശനാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കാണാം.
Continue Reading