ഉല്‍സവപ്പാട്ടുകള്‍

ഉല്‍സവാഘോഷാധികള്‍ക്കുപാടാറുള്ള ഗാനങ്ങള്‍. ഉല്‍സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച ആരാധന, അനുഷ്ഠാനകര്‍മ്മം എന്നിവയ്ക്കു പാടുന്ന പാട്ടുകള്‍ ഏതു ഭാഷയിലും കാണാം. വിനോദാര്‍ത്ഥം പാടുന്ന ഉല്‍സവപ്പാട്ടുകളുമുണ്ട്. തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകളും ഓണപ്പാട്ടുകളുമൊക്കെ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടും. വിവാഹോല്‍സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളാണ് മറ്റൊരിനം. ഉല്‍സവക്കളികള്‍ മിക്കതിനും അനുബന്ധമായി പാട്ടുകള്‍ കാണും.  
Continue Reading

ഇതിഹാസം

  JZ¡i¤J®Yh¡i d¥táOj¢±Y«. bt½¡tY®ZJ¡h©h¡È¡a¢J¨q Dd©am¢´¤¼Y®. G¨Y¡j¤ ©am·¢c¤« CY¢p¡oh¤Ù¡J¤«.hp¡g¡jYl¤« j¡h¡iXl¤« g¡jY·¢¨us CY¢p¡o¹q¡X®. CY¢p¡oJ¦Y¢Jq¤¨T o§¡b£c« B ©am¨· o¡p¢Y¬«, JkJw, o«o®J¡j«, Bj¡bc Y¤T¹¢i Q£l¢Y·¢¨us oho®Y©hKkJq¢k¤« DÙ¡J¤«.  
Continue Reading

അര്‍ച്ചന

ആരാധന, പൂജ. ദേവതകള്‍ക്കെല്ലാം നാമാര്‍ച്ചന പ്രധാനമാണ്. സംഖ്യാഭേദമനുസരിച്ച് സഹസ്രനാമാര്‍ച്ചന, ലക്ഷാര്‍ച്ചന, കോടിയര്‍ച്ചന എന്നിങ്ങനെയും വസ്തുഭേദമനുസരിച്ച് പുഷ്പാര്‍ച്ചന, കുങ്കുമാര്‍ച്ചന, രക്തചന്ദനാര്‍ച്ചന എന്നിങ്ങനെയും പറയും. വൈദികം, താന്ത്രികം, മിശ്രം എന്ന് അര്‍ച്ചന മൂന്നുവിധം. മന്ത്രങ്ങളും അംഗങ്ങളും വേദത്തില്‍ പറഞ്ഞുമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വൈദികാര്‍ച്ചന. തന്ത്രവിധിപ്രകാരമുള്ളതു താന്ത്രികം.…
Continue Reading