ഷോഡശക്രിയകള്‍

ഗര്‍ഭധാരണം മുതല്‍ പരേതക്രിയവരെയുള്ള പതിനാറ് സംസ്‌കാരക്രിയകള്‍. ഗര്‍ഭധാനം, പൂസവനം, സീമന്തം, വിഷ്ണുബലി, ജാതകര്‍മം, നാമകരണം, നിഷ്‌ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂഡാകരണം, കര്‍ണവേധം, ഉപനയനം, വേദാരംഭം, ഗോദാനം, വിവാഹം, ആധാനം എന്നിവ. ബ്രഹ്മണര്‍ ഇവ ചെയ്യാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവര്‍ ചില ക്രിയകള്‍ ഒഴിവാക്കും.
Continue Reading

പതിനാറുവിളക്ക്

അന്തര്‍ജനങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന ഒരു പൂജ. ചോറൂണ്, ഉപനയനം, പിറന്നാള്‍, വേളി തുടങ്ങിയ അടിയന്തരങ്ങള്‍ക്കാണിത് പതിവ്. പത്മമിട്ട് പതിനാറു വിളക്ക് കത്തിച്ചുവച്ച് പതിനാറ് നിവേദ്യം കഴിക്കും.
Continue Reading

ആശാരി

  ¨FƤT¢ J½¡qj¢v¨¸¶ Hj¤l¢g¡L¨· l¢m§Jt½¢J¨q¼¤« l¢q¢´¤«. l¢m§Jt½¡l¢¨us (±fp®h¡l¢¨us) AÕ¤h¤K¹q¢v c¢¼® Qc¢µ En¢h¡j¢v Hj¡q¡i hic¢v c¢¼® Qc¢µlj¡X® Cl¨j¼¡X® oÆk®d«. l¢m§±f¡p®hXj¡X® Bm¡j¢h¡t F¼® l¢m§¡oh¤Ù®. hj¸X¢ ¨O़l¨j Yµu F¼¤ dsi¤¼¤. ‘BO¡j¢'i¡X® d¢¼£T® Bm¡j¢i¡iY®.…
Continue Reading

ആവണിഅവിട്ടം

  d¶uh¡j¤¨T Ac¤n®U¡c«. BlX¢h¡o·¢¨k Al¢¶l¤« dªtXh¢i¤« J¥T¢lj¤¼ c¡q¢k¡X¢Y®. dªtXh¢´¡X® J¥T¤Yv ±d¡b¡c¬«. Ddcic« Jr¢ºlt Hj¤ltn« ¨OࡨY ©d¡i©Y¡, d¢r o«gl¢µ©Y¡ Bi Jt½¹w¨´¿¡« ±d¡im®O¢·« ¨O़Y® A¼¡i¢j¢´¤«. Dd¡Jth« AY¢¨us g¡Lh¡X®. Yt¸X«, ©p¡h«, h±ÉQd« F¼¢l¨i¿¡h¤Ù¡J¤«.…
Continue Reading