സഞ്ചയനം

അസ്ഥിസഞ്ചയനം. അഗ്നിസംസ്‌കാരം ചെയ്താല്‍ നാലാംദിവസം ചെയ്യേണ്ട കര്‍മ്മം. അഞ്ചാം ദിവസവും, വെള്ളിയാഴ്ചയും, പിണ്ഡകര്‍ത്താവിന്റെയോ പ്രേതത്തിന്റെയോ പിറന്നാള്‍ ദിവസവും ഈ ശ്മശാനകര്‍മം ചെയ്യരുത്. അസ്ഥികള്‍ കൊടിലുകൊണ്ട് പെറുക്കിയെടുത്ത് പച്ചക്കലത്തിലിട്ട് പാലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടില്‍ കുഴിച്ചിടും. വെള്ളത്തില്‍ ഒഴുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ശ്മശാനത്തില്‍ വാഴ, തെങ്ങ് എന്നിവ…
Continue Reading

ദേഹരക്ഷ

മന്ത്രവാദസംബന്ധമായ ഒരു കര്‍മ്മം. ദേഹത്തില്‍ ബാധോപദ്രവമുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ചെയ്യുന്ന കര്‍മങ്ങള്‍. മാന്ത്രികയന്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുക, അവര്‍ ജപിച്ച ഭസ്മം തൊടുക, മന്ത്രവാദികള്‍ ജപിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ചരട് ധരിക്കുക തുടങ്ങിയവ ദേഹരക്ഷയ്ക്കുള്ളവയാണ്.
Continue Reading

ഉച്ചാടനം

  h±Él¡adjh¡i Hj¤ Jt½«, o®Z¡c±g«m«, j¡Q¬±g«m« Y¤T¹¢ili¡X® Dµ¡TcJt½« ¨J¡Ù® D©Àm¢´¤¼Y®. a¤n®Tuh¡j¡i m±Y¤´¨q AJפJ, Alt´® Dc®h¡a«, l¬¡b¢ Y¤T¹¢il DÙ¡´¤J, Alj¤¨T oØ·¢c® c¡mh¤Ù¡´¤J Y¤T¹¢il a¤th±Él¡adjh¡i Dµ¡Tc Jt½kȬ¹q¡X®. Dµ¡Tc·¢c® h±É¹q¤« i±É¹q¤« DÙ¡J¤«.  
Continue Reading