ഇലക്കറികള്‍

Js¢li®´¡u Dd©i¡L¢´¤¼ CkJw. O£j, YJj, ©Oc·Ù®, Y¡q®. J¤Øq«, h·u, Dr¤¼®, dis®, Bc·¤á, ¨cà¤Xå¢, ¨J¡T¤·, ©OØ®, dsÆ¢, h¤j¢¹, O¢J¦h¡X¢ (AT¤´qµ£j, ¨¨J¸ (d¡lv) Y¤T¹¢i ¨OT¢Jq¤¨T CkJw Js¢li®´¤«. ©d¡nJh¥k¬l¤«  HªnbL¤Xl¤« CY¢c¤Ù®. Ck´s¢´® O¸¢k´s¢…
Continue Reading

ആലിത്തെയ്യം

lk¢i h¡±É¢Jc¡i¢j¤¼ Bk¢F¼ h¡¸¢q hjX¡cÉj« Hj¤ ¨Yàh¡i¢ h¡s¢¨i¼¡X® l¢m§¡o«. lXå¡uh¡j¡X® Cª ©J¡k« ¨J¶¤¼Y®. J¤Øqi¢¨k Hj¤ c¡it o®±Y£¨i lm·¡´¡u ±mh¢µ©¸¡w Alw J¤·¤l¢q´¢¨us ©J¡k¤¨J¡Ù® ¨cÕ¢vJ¤·¢i¡X® Bk¢i¤¨T Aɬh¤Ù¡i¨Y¼¡X® d¤j¡l¦·«.
Continue Reading

ആലിത്തെയ്യം

lk¢i h¡±É¢Jc¡i¢j¤¼ Bk¢F¼ h¡¸¢q hjX¡cÉj« Hj¤ ¨Yàh¡i¢ h¡s¢¨i¼¡X® l¢m§¡o«. lXå¡uh¡j¡X® Cª ©J¡k« ¨J¶¤¼Y®. J¤Øqi¢¨k Hj¤ c¡it o®±Y£¨i lm·¡´¡u ±mh¢µ©¸¡w Alw J¤·¤l¢q´¢¨us ©J¡k¤¨J¡Ù® ¨cÕ¢vJ¤·¢i¡X® Bk¢i¤¨T Aɬh¤Ù¡i¨Y¼¡X® d¤j¡l¦·«.
Continue Reading