മകുടം

ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം. വലിയ തപ്പുപോലുള്ളത്. ദക്ഷിണ തിരുവിതാംകൂറില്‍ കണിയാന്‍കൂത്തനും ഐവര്‍കളിക്കും, ശാര്‍ക്കരയില്‍ കാളിയൂട്ടിനും കോട്ടയത്തും മറ്റും അര്‍ജൂനനൃത്തത്തിനും മകുടം ഉപയോഗിക്കും. മകുടി എന്നത് ഒരു ഊത്തവാദ്യമാണ്. സര്‍പ്പപ്രീതിക്കുവേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമായും അത് വായിക്കുക.
Continue Reading

മുറിച്ചെണ്ട

ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം. ഒരു ഭാഗത്തുമാത്രം തോലുള്ളതും, ചെണ്ടയുടെ പകുതിയില്‍ കുറഞ്ഞ നീളം ഉള്ളതുമാണ് മുറിച്ചെണ്ട. ഇത് കൈയിലെടുത്ത് നടന്നു കൊട്ടാം. കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പാണന്‍മാര്‍ക്കിടയിലും മറ്റും ഈ വാദ്യമുണ്ട്.
Continue Reading

തമ്പേറ്

ഒരുതരം ചര്‍മവാദ്യം, പറപോലുള്ളത്. പതിനെട്ടു വാദ്യങ്ങളില്‍പ്പെട്ടതാണ് തമ്പേറ്. തുള്ളല്‍പ്പാട്ടുകളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്.
Continue Reading