സെബീന റാഫി

സെബീന റാഫി ജനനം:1924 ഒക്ടോബര്‍ 6 ന് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍:മറിയാമ്മയും ജോസഫും ചരിത്രത്തിലും ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. അധ്യാപികയായും സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ചരിത്രകാരനും സാഹിത്യകാരനുമായ പോഞ്ഞിക്കര റാഫിയുമായി വിവാഹം. 1990 ജൂണ്‍ 22 ന് അന്തരിച്ചു.…
Continue Reading

ചവിട്ടുനാടകം

¨J¡T¤¹¿¥t h¤Yv AØk¸¤rl¨ji¤¾ ±J¢o®Y¬¡c¢Jq¤¨Ti¢Ti¢v Hj¤ J¡k·® ±dO¡j·¢k¤Ù¡i¢j¤¼ c¡TJ«. d¡¶¢¨c¡·® O¤lT¤lµ¤¨J¡Ù¤¾ B¶l¤« O¡¶l¤h¡X® Ol¢¶¤c¡TJ·¢v. Ab¢J« Jch¢¿¡· dkJJw ¨d¡´·¢v c¢t·¢ Y¶¢¶®, AY¢u©hv c¢¼¡X® Y¡q·¢v Ol¢¶¤¼Y®. l£jjo±db¡ch¡i dkJZJq¤« AlYj¢¸¢´¤«. ©lad¤o®YJ¨·©i¡ d¡jØj¬Oj¢±Y¨·©i¡ ¨¨±Jo®Yloh¤a¡i¨·©i¡ o«fc®b¢µ¤¾Y¡i¢j¢´¤«.…
Continue Reading