ഏകാദശി, തിരുവാതിര തുടങ്ങിയ വ്രതങ്ങള്‍ക്ക് അരിഭക്ഷണം അരുത്. അപ്പോള്‍ ചാമക്കഞ്ഞിയാണ് കഴിക്കുക.  
Continue Reading