പാണന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ നിലവിലുള്ള വംസീയമായ അനുഷ്ഠാനപ്പാട്ടുകളിലൊരിനം. കോഴിക്കോടന്‍ ജില്ലയിലെ പാണന്‍മാര്‍ തിറയാട്ടത്തിന് തോറ്റം പാട്ടുകള്‍ പാടാറുണ്ട്. ബലിക്കള, തെയ്യാട്ട് എന്നീ ഗര്‍ഭബലികര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും അവര്‍ തോറ്റം പാടും. കുട്ടിച്ചാത്തന്‍തോറ്റം, ഭൈരവന്‍തോറ്റം, ദേവകന്നി തോറ്റം, ഗന്ധര്‍വന്‍ തോറ്റം, ചാമുണ്ഡിതോറ്റം, ഗുളികന്‍തോറ്റം എന്നിവ പാണത്തോറ്റങ്ങളില്‍ മുഖ്യമാണ്.
Continue Reading