പഞ്ചുരുളി

ശ്രീമഹാദേവന്റെ ഹോമകുണ്ഡത്തില്‍നിന്നുണ്ടായ എഴുവരിലൊരാളാണ് പഞ്ചുരുളിയമ്മ. കഠിനഭദ്രയാണ് ആ സര്‍വ്വേശ്വരി. മാന്ത്രികര്‍, പഞ്ചുരുളിയെ ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട്. പന്നിമുഖിയമ്മയാണ് പഞ്ചുരുളി. സുഭനിശുംഭന്മാരോട് അംബിക യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോള്‍, ചാമുണ്ഡി, ബ്രാഹ്മി, വൈഷ്ണവി, കൗമാരി, വാരാഹി, മാഹേശ്വരി, ഇന്ദ്രാണി എന്നീ സപ്തമാതാക്കള്‍ സഹായത്തിനെത്തിയതായി ദേവി ഭാഗവതത്തിലും ദേവിമാഹാത്മ്യത്തിലും പറയാറുണ്ട്.…
Continue Reading

ചാമുണ്ഡി

©al¡o¤ji¤Ú·¢v OߢJ¨i op¡i¢´¡u DÙ¡i od®Yh¡Y¡´q¢¨k¡j¡q¡X® Oߢ. ±fp®h¡l¢v c¢¼® ljfk« ©cT¢i o¤«g¨c¼¤« c¢o¤«g¨c¼¤h¤¾ jÙ® Ao¤jl£juh¡j¤¨T ©olJj¡i¢j¤¼¤ OX®Vh¤ßc®h¡t. Ao¤jc¢±Lp·¢c¤©lÙ¢ J¡t·¬¡ic¢ (OßJ¢)i¤¨T mj£j·¢v c¢¼® Qc¢µ J¡q¢ Y¨¼i¡X® O¡h¤ß¢ F¼¤ l¢m§o¢´¤¼¤.  D·j ©Jjq·¢v O¡h¤ß¢i¤¨T…
Continue Reading