കരയിലും വെള്ളത്തിലും ചിഞ്ചു പ്രകാശ്‌ എ വി അനില്‍ മുട്ടവിരിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്ന ആമക്കുട്ടന് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നതാണ് കഥ
Continue Reading