ആതിരോല്‍സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരുഷന്‍മാര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിനോദകല. മധ്യകേരളത്തിലുള്ള കലാപ്രകടനമാണ് ചോഴികെട്ട്. ഇതിന് 'ചോഴിക്കളി' എന്നും പറയും. മകയിരംനാളില്‍ പാതിരയ്ക്ക് ഈ കളി തുടങ്ങും. ചെണ്ട,ഇലത്താളം എന്നിവയാണ് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍. യമന്‍, ചിത്രഗുപ്തന്‍, ചോഴികള്‍, മുത്തിയമ്മ എന്നീ വേഷങ്ങളാണ് ചോഴിക്കളിയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുക. യമന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെന്ന…
Continue Reading