ബിപിന്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചില നേരങ്ങളങ്ങനെയാണ്‍' വെറുതെ ആയിരിക്കല്‍- ഉണ്മ വെയില്‍ മൗനം ഇലപ്പാളികള്‍ക്കിടയിലൂടെ- യെത്തിനോക്കി ഹൃദയ സൂര്യനാകുന്ന പോലെ ചില നേരങ്ങളങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു പറക്കല്‍- തിളക്കം നിശ്ശബ്ദ ശലഭങ്ങള്‍ സിരാപടലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മുട്ടയിട്ട് മരിച്ചു വീഴുന്ന പോലെ ചില നേരങ്ങളങ്ങനെയാണ് വെള്ളിനൂലുകളാല്‍ സ്വപ്നം…
Continue Reading