പിശാച്, ചെകുത്താന്‍ എന്നീ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇസ്‌ളാമികള്‍ വ്യവഹരിക്കുന്ന പദം. ജിന്‍ എന്നത് അറബിപദമാണ്. ലോകത്തെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന കാഫ് പര്‍വതത്തില്‍ നിവസിക്കുന്ന ഒരുതരം ദേവതാവര്‍ഗമെന്ന അര്‍ഥം അതിനുണ്ട്. ജിന്നിന്റെ സേവകൊണ്ട് ചില കാര്യസാധ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്.
Continue Reading