കല്യാണത്തിന് വധുവിന്റെ കഴുത്തില്‍ അണിയുന്ന ആഭരണം. കവണത്താലി,മലത്തിത്താലി, കമുത്തിത്താലി,ഇളക്കത്താലി, പപ്പടത്താലി,നാഗപടത്താലി,കുമ്പളത്താലി,പൊക്കന്‍ത്താലി,ചെറുതാലി എന്നിങ്ങനെ താലി പലവിധമുണ്ട്. മംഗല്യസൂചകമാണ് താലി.താലികെട്ടുന്നതില്‍ സമുദായങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്.നമ്പൂതിരിമാര്‍ക്കിടയില്‍ കന്യകയുടെ പിതാവാണ് താലികെട്ടുന്നത്.മുഹൂര്‍ത്തത്താലി കെട്ടി അലങ്കരിച്ച കന്യകയെ പിതാവ് വരന് ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റു മിക്ക സമുദായങ്ങളിലും വരന്‍…
Continue Reading