കറുക, വിഷ്ണുക്രാന്തി(കൃഷ്ണക്രാന്തി), ചെറുള, തിരുതാളി, മുക്കുറ്റി, നെല്‍പ്പന(നിലപ്പന), പൂവങ്കുറുന്തല, ഉഴിഞ്ഞ, കുഞ്ഞുണ്ണി(കയ്യണ്ണി), മുയല്‍ച്ചെവി എന്നീ പത്തു മംഗളപുഷ്പങ്ങള്‍. സുമംഗലികള്‍ ദശപുഷ്പം ചൂടിയാല്‍ നെടുമാംഗല്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഓരോന്നിന്റെയും ദേവത ഓരോന്നും ചൂടിയാലുള്ള ഫലം എന്നിവ ഒരു തിരുവാതിരപ്പാട്ടില്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. കറുകയുടെ ദേവത…
Continue Reading