പുഴുക്കുനേര്‍ച്ച

ക്രിസ്ത്യന്‍പള്ളികളിലെ ഒരു നേര്‍ച്ചപ്പെരുന്നാള്‍. നെടുങ്കുന്നം പള്ളിയില്‍ പുഴുക്കുനേര്‍ച്ചയ്ക്ക് പ്രശസ്തിയുണ്ട്. തേങ്ങാക്കൊത്തച്ചന്‍ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന എബ്രഹാം ആണ് ഈ ഏര്‍പ്പാടു തുടങ്ങിയത്. ഗ്രാമവാസികള്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേമ്പ്, ചേന, കപ്പ തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷികവിഭവങ്ങള്‍ പുഴുക്കാക്കിയതും പൊടിയരിക്കഞ്ഞിയും നല്‍കിവരുന്നു. ഇന്നും പെരുന്നാളിന് പുഴുക്കുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ പഴയരീതിയില്‍ നിന്ന്…
Continue Reading

ഇലക്കറികള്‍

Js¢li®´¡u Dd©i¡L¢´¤¼ CkJw. O£j, YJj, ©Oc·Ù®, Y¡q®. J¤Øq«, h·u, Dr¤¼®, dis®, Bc·¤á, ¨cà¤Xå¢, ¨J¡T¤·, ©OØ®, dsÆ¢, h¤j¢¹, O¢J¦h¡X¢ (AT¤´qµ£j, ¨¨J¸ (d¡lv) Y¤T¹¢i ¨OT¢Jq¤¨T CkJw Js¢li®´¤«. ©d¡nJh¥k¬l¤«  HªnbL¤Xl¤« CY¢c¤Ù®. Ck´s¢´® O¸¢k´s¢…
Continue Reading