സുന്നത്ത് കര്‍മം

ഇസ്‌ളാമികളുടെ ഒരു സംസ്‌കാരകര്‍മം. പരിഛേദനം, ചേലാകര്‍മം എന്നും പറയും. പ്രവാചകരുടെ നടപടിക്രമത്തില്‍പ്പെട്ടതുതന്നെയാണ് സുന്നത്ത് കര്‍മം.
Continue Reading

സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകള്‍

ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളില്‍ ചെയ്യേണ്ട സംസ്‌കാരക്രിയകള്‍. ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും ഇവ കാണും. ഐഹികവും ആമുഷ്മികവുമായ ജീവിതശുദ്ധികരണമാണ് അവയുടെ ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ പടവുകളെന്ന നിലയ്ക്കും ഗര്‍ഭാധാനം മുതല്‍ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതദശകളില്‍ എല്ലാദോഷങ്ങളും അകന്ന് മനുഷ്യനെ നന്മയിലെക്ക് സംസ്‌കരിച്ചെടുക്കുന്ന കര്‍മങ്ങളെന്ന നിലയിലും അവയ്ക്കു…
Continue Reading