ലഗ്നാല്‍ അഷ്ടമത്തില്‍ ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കില്‍ ചൊവ്വാദോഷം. സ്ത്രീജാതകത്തില്‍ അഷ്ടമത്തില്‍ച്ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കില്‍ വൈധവ്യമുണ്ടാകുമത്രെ.
Continue Reading