ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമായ ഒരു മലയാളം നിഘണ്ടുവാണ് മഷിത്തണ്ട് (). പന്ത്രണ്ടായിരം മലയാള പദങ്ങളും മൂവായിരം ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുമായി 2007 ലെ ഓണത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ മഷിത്തണ്ട് നിഘണ്ടുവില്‍ 2012 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ 65,427 മലയാള പദങ്ങളും 90,134 ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. സൈറ്റിനകത്ത് പദങ്ങളില്‍…
Continue Reading