തീയസമുദായവുമായി വര്‍ഗ്ഗബന്ധമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം. 'ചേകോന്‍' എന്ന പദമാണ് ചോവന്‍ എന്നായതെന്ന് ഒരു പക്ഷമുണ്ട്. അല്ല ചേവുകന്‍ (ശേവുകന്‍) ആണ് ചോവന്‍ ആയതെന്ന് മറുപക്ഷം.
Continue Reading