അട്ടിപ്പേറ്

സ്ഥിരമായി നല്‍കുന്ന ദാനം, ജന്മം, തീറ്. കണ്ടവും പറമ്പും മറ്റും ഇഷ്ടദാനമായി (അട്ടിപ്പേറ്) നല്‍കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു താമ്രശാസനം തുടങ്ങിയ പ്രമാണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഇന്നൊരു ശൈലിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
Continue Reading