മന്ത്രസാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാല. നൂറ്റിയെട്ട് മണികള്‍ ഉള്ള മാല ഉത്തമവും സര്‍വ്വസിദ്ധികരവുമാണ്. നൂറുമണികള്‍ ഉളളത് സൗഖ്യകാരണമാണ്. അമ്പത്തിനാലുമണികള്‍ ഉള്ള മാല അഭീഷ്ടകരം. മുപ്പതുമണികള്‍ ഉള്ളത് ധര്‍മവൃദ്ധികരമാണ്. ഇരുപത്തഞ്ചുള്ളത് മോക്ഷസാധനം. ആഭിചാരക്രിയാദികള്‍ക്ക് പതിനഞ്ചു മണികള്‍ ഉള്ളത് മതി. രുദ്രാക്ഷമാലകൊണ്ട് ജപിച്ചാല്‍ സര്‍വകാമസിദ്ധിയും രത്‌നമാലയായാല്‍…
Continue Reading