നോവല്‍

കാടിന്റെ പാഠങ്ങള്‍

കാടിന്റെ പാഠങ്ങള്‍ മടവൂര്‍ ശശി ജയേന്ദ്രന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹത്വം ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു ആദിവാസിബാലനും അവന്റെ ജീവിതപരിതസ്ഥിതികളുമാണ് നോവലിനാസ്പദം
Continue Reading
പുസ്തകങ്ങള്‍

ഓര്‍മയുടെ അവകാശികള്‍

ഓര്‍മയുടെ അവകാശികള്‍ ഡോ അശോക് ഡിക്രൂസ് ജയേന്ദ്രന്‍ സമകാലികസംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അഞ്ചു തിരക്കഥകളുടെ സമാഹാരം
Continue Reading