മഹാഭാരതത്തിലെ നുറുങ്ങുകഥകൾ തുളസി കോട്ടുക്കൽ ജയേഷ് ശിവൻ കഥകളുടെ അക്ഷയഖനിയാണ് മഹാഭാരതം. ആ ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അറിയാനും ഏറെയുണ്ട്. മനോഹരങ്ങളായ ചില കഥകൾ കുട്ടികൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ
Continue Reading