ജീവന്റെ വില .കിളിരൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക ജീവനും മരണത്തിനുമിടയിൽ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്ന അപ്പു എന്ന കൗമാരക്കാരൻ്റെ കഥ. ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും അദ്‌ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് അത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുന്നതുമാണ് കഥാസാരം
Continue Reading