മാമോദീസ

ജ്ഞാനസ്‌നാനം ക്രൈസ്തവരുടെ കൂദാശകളിലൊന്ന്. ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശ് വരച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതംചെയ്യുകയും, രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ശക്തിപ്രാപിക്കുവാനായി വൈദികന്‍ ശിശുവിന്റെ നെഞ്ചില്‍ തൈലം പുരുട്ടുകയും, പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കര്‍മം.  
Continue Reading

ജ്ഞാനസ്‌നാനം

ക്രൈസ്തവരുടെ കൂദാശ (ശുദ്ധീകരണകര്‍മ്മം)കളിലൊന്ന്. നവജാതശിശുവിനെ മാതാപിതാക്കള്‍ പള്ളിയില്‍ കൊണ്ടുചെല്ലും. വൈദികന്‍ ആ ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശടയാളം വരച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാക്കുന്ന കര്‍മ്മമാണത്. വിശുദ്ധതൈലം ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടും. ദൈവത്തിന്റെ മകനോ മകളോ ആയി ആത്മീയജനനം നല്‍കുന്ന കൂദാശയാണ് ജ്ഞാനസ്‌നാനം. മാമോദീസ…
Continue Reading

ജ്ഞാനസ്‌നാനം

ക്രൈസ്തവരുടെ കൂദാശ (ശുദ്ധീകരണകര്‍മ്മം)കളിലൊന്ന്. നവജാതശിശുവിനെ മാതാപിതാക്കള്‍ പള്ളിയില്‍ കൊണ്ടുചെല്ലും. വൈദികന്‍ ആ ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശടയാളം വരച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാക്കുന്ന കര്‍മ്മമാണത്. വിശുദ്ധതൈലം ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടും. ദൈവത്തിന്റെ മകനോ മകളോ ആയി ആത്മീയജനനം നല്‍കുന്ന കൂദാശയാണ് ജ്ഞാനസ്‌നാനം. മാമോദീസ…
Continue Reading

ജ്ഞാനസ്‌നാനം

ക്രൈസ്തവരുടെ കൂദാശ (ശുദ്ധീകരണകര്‍മ്മം)കളിലൊന്ന്. നവജാതശിശുവിനെ മാതാപിതാക്കള്‍ പള്ളിയില്‍ കൊണ്ടുചെല്ലും. വൈദികന്‍ ആ ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ കുരിശടയാളം വരച്ച് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാക്കുന്ന കര്‍മ്മമാണത്. വിശുദ്ധതൈലം ശിശുവിന്റെ നെറ്റിയില്‍ പുരട്ടും. ദൈവത്തിന്റെ മകനോ മകളോ ആയി ആത്മീയജനനം നല്‍കുന്ന കൂദാശയാണ് ജ്ഞാനസ്‌നാനം. മാമോദീസ…
Continue Reading