മൂദേവി, ജ്യേഷ്ഠാഭഗവതി. ദാരിദ്രത്തിന്റെയും ഈതിബാധകളുടെയും ദേവത. പാലാഴിമഥനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായതത്രെ ഈ ദേവത. പാലക്കാടുജില്ലയിലെ തച്ചനാട്ടുകരയില്‍ ജ്യേഷ്ഠാഭഗവതിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. മൂശേ്ശട്ടയെ ഭവനങ്ങളില്‍നിന്ന് അകറ്റുവാനെന്നുള്ള സങ്കല്‍പത്തില്‍ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാട്ടുകളുമുണ്ട്. കന്നിമാസത്തിലെ തൃക്കേട്ട, ചേട്ടാച്ചിയുടെ പിറന്നാളാണ്. ഉത്തരകേരളത്തില്‍, അന്ന് പ്രഭാതത്തില്‍ ഭവനങ്ങളില്‍…
Continue Reading